Badania przesiewowe słuchu dla uczniów kl. I

ostatnia zmiana: 06.09.2017
 

Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach rozpoczął realizację Programu badań przesiewowych słuchu dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z województwa mazowieckiego w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.

Program ten współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych  zwiększenie wczesne wykrywalności i ocena ilości zaburzeń słuchu u dzieci klas pierwszych szkół podstawowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Celem tego Programu jest wczesne wykrycie zaburzeń słuchu dzieci przystępujących do obowiązku szkolnego.

Realizacja bezpłatnych i dobrowolnych badań przesiewowych słuchu planowana jest w dwóch edycjach w okresie od października 2017 do czerwca 2018 r. (dla uczniów uczęszczających do kl. I w roku szkolnym 2017/2018) oraz od września 2018 r. do grudnia 2018 (dla uczniów uczęszczających do kl. I w roku szklonym 2018/2019).

W ramach Programu w szkołach zostaną wykonane audiometryczne badania przesiewowe słuchu, po uzyskaniu zgody rodziców/opiekunów oraz uprzedniej kwalifikacji lekarskiej. Wszystkie badania są nieuciążliwe, nieinwazyjne i bezbolesne, wymagają jednak współpracy dziecka z osobą przeprowadzającą badanie.

Informacje o programie dostępne są na stronie internetowej: www.przesiewy-mazowsze.ifps.org.pl. Wszelkie pytania, uwagi i opinie dotyczące organizacji i realizacji Programu prosimy kierować na adres e-mail: mazowsze@ifps.org.pl lub pod numerem telefonu 801 987 766.

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010