Dopłaty do wymiany urządzeń grzewczych.

ostatnia zmiana: 05.03.2019
 

Zwrot kosztów w inwestycje wyniesie do 80% W przypadku gdy mieszkańcy będą korzystać z termomodernizacji, Gmina pokryje koszty audytu energetycznego oraz inwentaryzacji, jeśli mieszkaniec nie ma dokumentacji projektowej budynku. Zakup kotłów grzewczych i urządzeń OZE realizowany będzie przez Gminę po wyborze najkorzystniejszej oferty, pod warunkiem udzielenia dofinansowania przez Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Deklaracje uczestnictwa w programie przyjmowane będą do 18.04.2019 r.


Formularz zgłoszeniowy do pobrania----> formularz-zgloszeniowy.rtf 

Zestawienie dotyczące wydatków na podstawie regulaminu konkursu

 

Do składanych dokumentów należy dołączyć świadectwo  energetyczne budynku 

Wsparcie może zostać udzielone na inwestycje w:

- kotły elektryczne 

- olejowe

- spalające biomasę

- paliwa gazowe  

Zakup oraz montaż instalacji i urządzeń do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych: 

- kotły centralnego ogrzewania

- kolektory słoneczne

- pompy ciepła 

- ogniwa fotowoltaiczne.

Informacje dotyczących programu wymiany pieców można uzyskać w Urzędzie Gminy w pokoju nr 27, pod nr tel. 22 725 80 05 wew.105 lub e-mail akotowska@gminaleszno.pl

Właścicielem wymienionych kotłów grzewczych w okresie 5 lat od zakończenia projektu pozostaje Gmina. W tym okresie to na Gminie spoczywa obowiązek przeprowadzania napraw serwisowych i gwarancyjnych oraz dokonywanie okresowych przeglądów. Dopiero po tym okresie urządzenia zostają przekazane na własność do poszczególnych gospodarstw domowych.


Projekt dotyczy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.3, redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, poddziałanie 4.3.1. Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej. Typ projektów: ograniczenie - niskiej emisji, wymiana urządzeń grzewczych

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010