Informacja dla właścicieli lasów prywatnych

ostatnia zmiana: 07.03.2017
 

Informacja dla właścicieli lasów prywatnych z terenu Powiatu Warszawskiego Zachodniego dotycząca wycinki drzew z lasów

Starosta Warszawski Zachodni informuje, że przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2017 roku, znoszące niektóre ograniczenia dla właścicieli nieruchomości prywatnych w zakresie usuwania drzew i krzewów rosnących na ich  działce, nie dotyczą drzew w lasach.

Zasady wyrębu drzew z terenów leśnych regulują przepisy Ustawy o lasach[1], a  nie przepisy wyżej wspomnianej Ustawy o ochronie przyrody[2]. Wszelkie zabiegi w lasach prywatnych muszą być prowadzone zgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej.  W ww. dokumentach określone są ilości drewna jakie mogą być pozyskane oraz rodzaje zabiegów, jakie powinny być wykonane.

W szczególnych przypadkach możliwe jest usunięcie drzew w oparciu o decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji leśnej[3].

Właściciel lub posiadacz lasu, który dokonuje wyrębu drzewa w należącym do niego lesie albo w inny sposób pozyskuje z tego lasu drewno niezgodnie z planem urządzenia lasu, uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej albo bez wymaganego pozwolenia, podlega karze grzywny.[4]

Organem, który sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych jest starosta.  Drewno pozyskane w lasach podlega ocechowaniu przez starostę.

W Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego sprawami leśnictwa zajmuje się Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.[5][1]  Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2015 r., poz. 2100 z późn. zm.)

[2]  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zm.)

[3]  Decyzja wydawana jest przez Dyrektora Regionalnego Lasów Państwowych w Warszawie

[4]  Ustawa z 21 maja 1971 roku Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. 1094 z późn. zm.)

[5] Adres: ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki (pok. 301), telefon (22) 733- 72-46

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010