Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych

ostatnia zmiana: 10.09.2019
 

Informacja o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych powoływanych na terenie gminy Leszno
w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Zgłoszenia kandydatów na członków komisji przyjmują urzędnicy wyborczy, właściwi dla gminy, w której siedzibę ma dana komisja, za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszenia kandydatów do obwodowych komisji wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Gminy Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; 05-084 Leszno, pokój nr 20 przez następujących pracowników:


Ilonę Olechowską – Insp. ds. obywatelskich

Aleksandrę Smolarek – Insp. ds. obsługi Rady i Komisji

 

w godzinach urzędowania tj.:
w poniedziałek w godz. 9.00-18.00,
od wtorku do czwartku w godz. 8.00-16.00,
w piątek w godz. 8:00-15:00

Termin zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych upływa w dniu 13 września 2019 r. (piątek) godz. 14.00.

Kandydatem do składu komisji może być osoba, która stale zamieszkuje na obszarze województwa, w którym jest zgłaszana do komisji i jest wpisana do stałego rejestru wyborców jednej z gmin na obszarze tego województwa.

Prawo zgłaszania kandydatów do komisji ma pełnomocnik wyborczy:

1) komitetu wyborczego partii politycznej, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu samodzielnie utworzyła komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa komitetu wyborczego jest taka sama, i czy nazwa partii politycznej uległa zmianie, pod warunkiem, że partia jest wpisana pod tym samym numerem do ewidencji partii politycznych;

2) koalicyjnego komitetu wyborczego koalicji partii politycznych, która w ostatnich wyborach do sejmiku województwa utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty w danym województwie lub w ostatnich wyborach do Sejmu utworzyła w tym samym składzie koalicji koalicyjny komitet wyborczy, który uzyskał mandat lub mandaty. Nie ma przy tym znaczenia, czy nazwa koalicyjnego komitetu wyborczego jest taka sama;

3) reprezentujący pozostałe komitety wyborcze utworzone w danych wyborach

Zgłoszenie kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej następuje po uzyskaniu zgody osoby, której ma dotyczyć.

Pełnomocnik wyborczy może zgłosić do jednej komisji więcej niż jednego kandydata ze wskazaniem ich kolejności.

Wyborcy mogą samodzielnie zgłaszać swoje kandydatury na członka komisji komisarzowi wyborczemu, który może powołać ich w skład komisji w przypadku jej uzupełniania spośród wyborców. Zgłoszenia przyjmują urzędnicy wyborczy za pośrednictwem urzędu gminy.

Zgłoszeń dokonuje się na druku, którego wzór określa załącznik do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej lub na druku zamieszczonym poniżej:

druk zgłoszenia dla Wyborcy

druk zgłoszenia dla Komitetu Wyborczego

Osoba dokonująca zgłoszenia z upoważnienia pełnomocnika wyborczego komitetu wyborczego dołącza do zgłoszenia upoważnienie albo jego kopię uwierzytelnioną przez pracownika urzędu, po okazaniu oryginału upoważnienia.

Obwodową komisję wyborczą powołuje spośród wyborców, najpóźniej 22 września 2019 r., komisarz wyborczy.

W skład każdej obwodowej komisji wyborczej powołuje się:

1)  7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców;

2) 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców;

3) 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców;

4) 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000 mieszkańców.

Zgłoszenia należy wypełniać czytelnie, w sposób nie budzący wątpliwości co do pisowni imienia i nazwiska kandydata, jego nr PESEL, adresu zamieszkania, nr telefonu i adresu e-mail.

Diety dla członków obwodowych komisji wyborczych wynoszą:

  • dla przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 500 zł;
  • dla zastępców przewodniczących obwodowych komisji wyborczych - 400 zł;
  • dla członków obwodowych komisji wyborczych - 350 zł 

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010