Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B

ostatnia zmiana: 24.05.2019
 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 24 maja 2019 r.


w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), ogłaszam o podjęciu przez Radę Gminy Leszno Uchwały Nr LII/298/2018 Rady Gminy Leszno z dnia 26 września 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leszno Etap B.

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, które oznaczono na załączniku graficznym do uchwały, przebiegają:

 1. od północy – zaczynając od południowo-zachodniego narożnika działki ew. nr 1083 (przy granicy z północną granicą drogi nr 580) południową granicą tej działki do jej południowo-wschodniego narożnika, następnie prostopadle na południe do osi drogi nr 580 i dalej w kierunku wschodnim osią drogi do wschodniej granicy działki ew. nr 408/4;
 2. od wschodu – w kierunku południowym granicą obrębu ewidencyjnego Leszno, do punktu na tej granicy stanowiącego przedłużenie granicy pomiędzy konturami klasyfikacyjnymi RIVa i RIIIb na działce ew. nr 777/1;
 3. od południa – do wschodniej granicy działki ew. nr 777/1 i dalej granicą pomiędzy konturami klasyfikacyjnymi RIVa i RIIIb do wschodniej granicy działki ew. nr 746/7, wschodnią i południową granicą tej działki, przez działkę ew. nr 745/11 do wschodniej granicy działki ew. nr 745/15, wschodnią i południową granicą tej działki, wschodnią, północną i zachodnią granicą działki ew. nr 742/5, do granicy pomiędzy konturami klasyfikacyjnymi RIVa i RIIIb i dalej w kierunku zachodnim tą granicą do wschodniej granicy działki ew. nr 1140/3, następnie wschodnią i południową granicą tej działki i dalej, przez działkę nr 715, północnymi granicami działek ew. nr 714/6, 714/4, 712/2, 710/1, 663/2, 670/1, 671/2, 671/1, 674/16, dalej na południe wschodnimi granicami działek ew. nr 675/27 i 675/35, na zachód południowymi granicami działek ew. nr 675/35, 675/33, 675/22, 675/24, 675/13, 675/11, na południe wschodnią granicą działki ew. nr 676/1 do granicy pomiędzy konturami klasyfikacyjnymi RIVa i RIIIb i na wschód tą granicą oraz na jej przedłużeniu do granicy między konturami klasyfikacyjnymi BrRIVa oraz RIIIb i RIVa do zachodniej granicy działki ew. nr 676/1, na południe tą granicą do granicy obrębu ewidencyjnego Leszno i w kierunku zachodnim po tej granicy a następnie po granicy działki ew. nr 681/1 do jej zachodniego narożnika;
 4. od zachodu – na północny-wschód południowymi granicami działek ew. nr 652/12 i 652/24 i na ich przedłużeniu, przez działkę ew. nr 681/1, do południowo-zachodniego narożnika działki ew. nr 680/1 i dalej na północ zachodnią granicą tej działki, następnie północnymi granicami działek ew. nr 681/1, 653/1 i 652/1 do punktu stanowiącego rzut prostopadły południowo-zachodniego narożnika działki ew. nr 1083 na północną granicę działki ew. nr 652/1.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Leszno Etap B.

 

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 21 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

 

Zainteresowani w terminie do dnia 14 czerwca 2019 r. mogą składać wnioski do Wójta Gminy Leszno w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Leszno lub pocztą na adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: zpgn@gminaleszno.pl. Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym. 

 

Wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

 

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Leszno.

 


Wójt Gminy Leszno

 

 
 

Szybki kontakt

 • Al. Wojska Polskiego 21
 • 05-084 Leszno
 • tel. 22 725 80 05
 • fax. 22 725 85 52
 • email: urzad@gminaleszno.pl
 • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
 • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010