Ogłoszenie KPN o przetargu na DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH

ostatnia zmiana: 07.11.2016
 
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA „DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH W LATACH 2017-2021”

Organizator przetargu:

Kampinoski Park Narodowy

Adres: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

NIP: 1182081819

REGON: 145916637

Telefon: (22) 722 60 01, (22) 722 60 21,

Faks do: (22) 722 65 60

E-mail: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

Strona internetowa: www.kampinoski-pn.gov.pl, www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

1. INFORMACJE OGÓLNE

1.1. Kampinoski Park Narodowy (zwany dalej KPN, Organizator przetargu) zaprasza do składania ofert, dotyczących dzierżawy terenów łąkowych, w celu ich użytkowania kośnego, i wywozu biomasy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu pisemnego nieograniczonego, na podstawie art. 10d, ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) i przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868).

1.2. Przedmiotem przetargu jest „DZIERŻAWA ROLNOŚRODOWISKOWA TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO W GMINIE KAMPINOS W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH W LATACH 2017-2021” na okres do 5-ciu lat. Przedmiot przetargu obejmuje 3 pakiety (kompleksy) dzierżawne zlokalizowane na terenie gminy Kampinos, powiat warszawski zachodni.

Ogłoszenie o przetargu obejmuje zobowiązanie dzierżawcy do corocznego (w ciągu 5 lat od dnia podpisania umowy) wykonywania na dzierżawionym terenie zabiegów koszenia, wraz z usunięciem biomasy poza działki będące w użytkowaniu wieczystym KPN, bądź własnością KPN. Szczegółowy opis sposobu koszenia terenów łąkowych objętych Przedmiotem przetargu został podany w Załączniku nr 2 do niniejszej Ogłoszenia o przetargu (Wymagania dla Dzierżawcy) oraz we wzorze umowy dzierżawy stanowiącej Załącznik nr 6 do Ogłoszenia.

1.3. Dane Organizatora przetargu:

Kampinoski Park Narodowy

Adres do korespondencji: ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

NIP: 1182081819

REGON: 145916637

Telefon do organizatora przetargu: (22) 722 60 01

Faks do korespondencji w sprawie przetargu: (22) 722 65 60

E-mail do korespondencji w sprawie przetargu: dyrekcja@kampinoski-pn.gov.pl

Strony internetowe: www.kampinoski-pn.gov.pl oraz www.bip.kampinoski-pn.gov.pl

Konto bankowe na potrzeby wpłaty wadium:

 

BGK O/ Warszawa

 

Nr konta bankowego 26 1130 1017 0020 1381 5690 0001

1.4. Przedmiot przetargu został podzielony na 3 pakiety (kompleksy) dzierżawne.

W skład gruntu będącego przedmiotem przetargu wchodzą działki stanowiące własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym KPN oraz własność KPN:

1) Pakiet nr 1/2017 „Bieliny – Kampinos” – powierzchnia do dzierżawy 63,99 ha;

2) Pakiet nr 2/2017 „Karolinów – Bieliny – Przyćmień” – powierzchnia do dzierżawy 40,46 ha;

3) Pakiet nr 3/2017 „Łazy Leśne” – powierzchnia do dzierżawy 38,96 ha;

Ogólna powierzchnia gruntów przeznaczonych do dzierżawy wynosi 143,41 ha. Szczegółowy opis lokalizacji Przedmiotu przetargu (wg nazwy obrębu ewidencyjnego, nr działek ewidencyjnych, obwodu i obrębu ochronnego, wydzielenia gospodarczego, powierzchni dzierżawy, oznaczenia w księgach wieczystych, oznaczenia użytków i klas glebowych) stanowi Załącznik nr 1 do Ogłoszenia o przetargu. Poglądowe mapy lokalizacji gruntów będących Przedmiotem przetargu znajdują się w Załączniku nr 7. Niniejszy załącznik graficzny powstał w oparciu o ortofotomapę KPN wykonaną w 2014 r. Zainteresowanym osobom udostępnione będą do wglądu powyższe nieruchomości oraz mapy ewidencyjne i poglądowe z zaznaczonymi obszarami do dzierżawy. Materiały kartograficzne znajdują się w siedzibie dyrekcji KPN, pokój 23a.

1.5. Termin, w jakim można dokonać oględzin Przedmiotu przetargu:

Od dnia 07.11.2016 r. do dnia 16.12.2016 r. w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 900 do 1400, po wcześniejszym uzgodnieniu z konserwatorami Obwodów ochronnych (leśnictwa):

- Obwód ochronny Przyćmień – tel. 508 190 629 (pakiet nr 1/2017);

- Obwód ochronny Kampinos – tel. 508 186 801 (pakiet nr 2/2017, 3/2017).

Kontakt z właściwym miejscowo konserwatorem obrębu ochronnego (nadleśnictwa) – w przypadku problemów ze skontaktowaniem się z leśniczym: Obręb ochronny Kampinos – tel. 604 620 357. Szczegółowy wykaz obwodów ochronnych i obrębów ochronnych przepisany jest każdemu z pakietów osobno opisanych w Przedmiocie przetargu w Załączniku nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

 

2. WARUNKI UDZIAŁU W PRZETARGU

2.1. O dzierżawę mogą ubiegać się Oferenci, którzy:

1) Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie rolnictwa oraz potencjał techniczny do wykonania koszenia, odkrzaczania i wywozu ściętej biomasy na terenie objętym Przedmiotem przetargu.

2) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej prawidłowe użytkowanie przedmiotu dzierżawy i pozwalającej na terminowe opłacanie należnego czynszu dzierżawnego.

3) Wobec Kampinoskiego Parku Narodowego nie zalegają z opłatami za czynsz dzierżawny, bądź z tytułu zaległych odsetek, zobowiązań finansowych i nie toczy się pomiędzy stronami postępowanie sądowe lub komornicze.

4) Zobowiązują się do podpisania weksla in-blanco „bez protestu” wraz z deklaracją wekslową, jako zabezpieczenie wykonania umowy.

2.2. Warunki udziału w postępowaniu będą oceniane metodą spełnia/nie spełnia.

2.3. W celu wykazania spełnienia warunków udziału w przetargu każdy z Oferentów powinien przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty (zwane dalej „Dokumentacją”):

1) Wykaz wykonanych prac z zakresu działalności rolniczej (koszenie i/lub odkrzaczanie terenów łąkowych) na obszarach chronionych, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców robót na powierzchni minimum 7 ha przez okres ostatnich 3 lat lub zaświadczenie właściwego wójta/burmistrza o prowadzeniu gospodarstwa rolnego o powierzchni minimum 5 ha na obszarach chronionych (Załącznik nr 3 do Ogłoszenia o przetargu). Wykazu wykonanych prac nie muszą przedkładać Oferenci, którzy w okresie ostatnich 3 lat wykonywali prace z zakresu działalności rolniczej i ochronnej (koszenia i/lub odkrzaczania terenów łąkowych) na powierzchni minimum 7 ha na rzecz Kampinoskiego Parku Narodowego.

2) Oświadczenie, że Oferent zapoznał się z warunkami przetargu i załącznikami do Ogłoszenia o przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń (oświadczenie w formie opisowej znajduje się w ofercie w Załączniku nr 4 do Ogłoszenia o przetargu).

3) Wykaz sprzętu przewidzianego do prac na dzierżawionym terenie (Załącznik nr 5 do Ogłoszenia o przetargu). Sprzęt musi spełniać wymagania i zalecenia stawiane Oferentom opisane w Załączniku nr 2 do Ogłoszenia o przetargu.

2.4. Brak któregoś z ww. oświadczeń i dokumentów wymienionych w ust. 2.3. powoduje odrzucenie oferty bez jej rozpatrzenia. Załączniki nr 3, 4 i 5 powinny zostać wypełnione kompletnie i czytelnie.

2.5. W przypadku składania przez Oferenta co najmniej dwóch ofert, Załączniki nr 3 i 5 mogą być przedłożone w jednym egzemplarzu i dołączone wraz z formularzami ofertowymi do jednej koperty.

2.6. Postanowienia dotyczące wadium:

1) Warunkiem udziału w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt 00/100 złotych) za każdy hektar, na który została złożona oferta.

2) Wysokość wadium jest zmienna i zależna od powierzchni dzierżawnej w danym pakiecie. Szczegółowa wysokość wadium za dany pakiet została przedstawiona w Załączniku nr 8 do Ogłoszenia o przetargu.

3) Wadium należy wnieść do dnia 16.12.2016 r. do godz. 1500.

4) Oferent może uczestniczyć w przetargu wszystkich pakietów, pod warunkach wpłacenia wadium w wysokości zależnej od pakietu.

5) Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Organizatora przetargu podany w pkt. 1.3 Ogłoszenia o przetargu.

6) Na tytule przelewu wadium należy wpisać „Wadium – dzierżawa w Kampinosie”, nr pakietu:…………”

7) W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego wniesieniu decyduje data wpływu środków na ww. rachunek bankowy.

8) Zgodnie z treścią oferty – dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. W przypadku składania przez Oferenta więcej niż jedną ofertę (każda oferta osobno na każdy pakiet), należy do każdej oferty dołączyć oddzielne dowody wpłaty wadium w wysokości zależnej od danego pakietu.

9) Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy Oferent, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy.

10) Wadium zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:

- odstąpienia od przetargu;

- zamknięcia przetargu;

- unieważnienia przetargu;

- zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

11) W przypadku wyboru zwycięzcy przetargu, wadium zostanie zwrócone pozostałym oferentom.

12) Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg (zwycięzcą przetargu), zalicza się na poczet ceny.

2.7. Postępowanie może zostać zamknięte przez Organizatora przetargu bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyn zamknięcia.

3. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW

3.1. Wszelkiego rodzaju dokumenty, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej, zbiorczo, „Korespondencja”), KPN i Oferenci przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną – adres pocztowy e-mail. Adres poczty e-mail Oferenta musi być przedłożony w Załączniku nr 5.

3.2. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Oferentami ze strony KPN są:

Główny specjalista ds. ochrony przyrody inż. Mirosław Kusztal;

Główny specjalista ds. ochrony przyrody mgr Paweł Dzirba.

4. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

4.1. Oferenci zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w Ogłoszeniu o przetargu i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

4.2. Oferenci ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku przetargu. KPN w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferentów, w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem KPN.

4.3. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką (na wzorze oferty stanowiącej Załącznik nr 4 do Ogłoszenia o przetargu). Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu i na rzecz Oferenta (dalej „Osoby Uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez Osoby Uprawnione.

4.4. Złożona oferta dotyczy tylko jednego pakietu. W przypadku składania co najmniej dwóch ofert, każdy z pakietów musi zostać przedstawiony na oddzielnym formularzu ofertowym. W tym przypadku zastosowanie mają także postanowienia ust. 2.6. pkt 8 Ogłoszenia o przetargu.

4.5. W przypadku składania przez tego samego Oferenta co najmniej dwóch ofert, do koperty dołącza się po jednym egzemplarzu Dokumentacji wymaganej w ust. 2.3. Ogłoszenia o przetargu.

4.6. Ofertę wraz z Dokumentacją i dowodem wpłaty wadium należy umieścić w zapieczętowanej kopercie oznaczonej napisem:

 

 

„OFERTA NA DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ TERENÓW ŁĄKOWYCH KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

W CELU OCHRONY EKOSYSTEMÓW NIELEŚNYCH

 

W LATACH 2017-2021.

 

Nie otwierać przed dniem 21.12.2016 r., do godz.11.00”.

 

Na kopercie należy podać nazwę i adres Oferenta, by umożliwić zwrot nieotwartej oferty w przypadku dostarczenia jej po terminie.

4.7. Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej. Na kopercie należy dodatkowo umieścić zastrzeżenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.

5. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA ORAZ OTWARCIA OFERT

5.1. Termin składania ofert wraz z Dokumentacją upływa 16.12.2016 r. o godz. 1500. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do KPN, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.

5.2. Oferty wraz z Dokumentacją należy dostarczyć do siedziby KPN, pok. nr 104 i zaadresować:

Kampinoski Park Narodowy

ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin

5.3. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2016 r. o godz. 1100 w siedzibie KPN, pok. 103.

5.4. Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną udostępnione nieobecnym Oferentom na ich wniosek.

 

6. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

6.1. Opis kryterium oceny ofert.

Kryterium oceny ofert jest cena.

6.2. Cena wywoławcza (wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy) za 1 ha rocznie w zależności od pakietu wynosi 500 lub 550 zł netto. Szczegółowe informacje nt. wysokości ceny wywoławczej za dany pakiet i całkowita wysokość wadium zostały przedstawione w Załączniku nr 8.

6.3. Ustalając wysokość ceny wywoławczej czynszu dzierżawnego KPN brał pod uwagę wysokość podatku rolnego za dany grunt. Podczas trwania umowy dzierżawy zobowiązania tytułem podatku rolnego ponosi wydzierżawiający (KPN).

6.4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami – § 3, ust. 1, pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U z 2015 r., poz. 736) – dzierżawa gruntów na cele rolnicze jest zwolniona z podatku VAT.

6.5. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w Ogłoszeniu o przetargu.

6.6. Przebieg wyboru najkorzystniejszej oferty odbywa się zgodnie z zapisami „Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez KPN”, który powstał w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1651 z późn. zm.) i przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe (Dz.U. 2012 poz. 868). Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Ogłoszenia o przetargu – Załącznik nr 9).

6.7. W trakcie postępowania przetargowego komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i Dokumentacji oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert.

6.8. W trakcie oceny oferty komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania oferty do dalszego postępowania przetargowego, jeżeli:

1) nie odpowiada warunkom przetargu;

2) została złożona po wyznaczonym terminie;

3) nie zawiera kompletnych danych;

4) do oferty nie dołączono dowodu wniesienia wadium;

5) jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej treści.

 

7. UMOWA NA DZIERŻAWĘ PRZEDMIOTU PRZETARGU

7.1. Z Oferentami (Zwycięzcami przetargu), których oferty zostaną uznane przez KPN za oferty najkorzystniejsze (tj. zaproponują najwyższą cenę i spełnią wymagania dotyczące warunków Ogłoszenia o przetargu), zostaną zawarte umowy na „DZIERŻAWĘ ROLNOŚRODOWISKOWĄ” (zgodne ze wzorem z Załącznika nr 6 do Ogłoszenia o przetargu).

7.2. W przypadku odstąpienia od podpisania umowy dzierżawy przez Oferenta, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą (w terminie maksymalnie do 30 dni od daty ogłoszenia wyników przetargu), Organizator przetargu unieważnia przetarg w tej części, lub może zawrzeć umowę z następnym w kolejności Oferentem (tj. z tym, którego oferta jest następna pod względem wysokości oferowanego czynszu dzierżawnego), lecz przy zachowaniu stawki czynszu dzierżawnego zaoferowanej przez oferenta, który wygrał przetarg.

 

8. FORMALNOŚCI, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY, W CELU ZAWARCIA UMOWY

8.1. Wyniki przetargu zostaną ogłoszone poprzez wywieszenie ich na tablicy ogłoszeń w siedzibie KPN, umieszczenie na stronie internetowej KPN. Organizator przetargu zawiadamia także na piśmie (oraz drogą e-mail) wszystkich, którzy złożyli oferty i stosowną Dokumentację, o wyniku przetargu, w terminie nie dłuższym niż 5 dni od dnia zamknięcia przetargu.

8.2. Zwycięzcy przetargu (wybrani Oferenci) zostaną poinformowani o tym pismem akceptującym, wysłanym niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu. W piśmie zostanie określony termin, w którym powinni oni przybyć do dyrekcji KPN w celu podpisania umowy.

8.3. Organizator przetargu zawiadamia podmiot ustalony, jako zwycięzca przetargu o miejscu i terminie zawarcia umowy, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Wyznaczony termin nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

8.4. Osoby reprezentujące Oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

8.5. Jeżeli podmiot ustalony, jako zwycięzca przetargu nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 8.3. Ogłoszenia o przetargu, Organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. W zawiadomieniu Organizator przetargu zamieszcza informację o tym uprawnieniu.

8.6. Wyłoniony w drodze przetargu Dzierżawca zobowiązany będzie do poinformowania eksperta przyrodniczego o obowiązku uzyskania pozwolenia od dyrektora KPN, na przebywanie i wykonywanie badań do ekspertyz na terenie KPN, zanim rozpocznie obserwacje.

 

9. ZAŁĄCZNIKI

Następujące załączniki stanowią integralną część specyfikacji:

Załącznik nr 1: Szczegółowa lokalizacja działek wchodzących w skład Przedmiotu przetargu

Załącznik nr 2: Wymagania dla dzierżawców

Załącznik nr 3: Wykaz zrealizowanych prac

Załącznik nr 4: Wzór oferty i oświadczenie Oferenta

Załącznik nr 5: Wykaz sprzętu

Załącznik nr 6: Wzór umowy

Załącznik nr 7: Mapy w formatach .jpg przedstawiające lokalizację Przedmiotu przetargu

Załącznik nr 8: Wysokość cen wywoławczych i wysokość wadium w poszczególnych pakietach

Załącznik nr 9: Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez KPN.

Kliknij aby pobrać załączniki.

Oferta skierowana jest przede wszystkim do rolników uczestniczących w programach rolnośrodowiskowych. Tereny pod dzierżawę rolnośrodowiskową - wielkoobszarowe pakiety dzierżawne z możliwością otrzymywania dopłat bezpośrednich i uczestnictwa w pakietach rolnośrodowiskowo-klimatycznych.
Przetarg pisemny nieograniczony - oferty należy składać do dnia 16.12.2016 r. wraz z koniecznością wpłaty wadium.
Otwarcie kopert odbędzie się w dniu 21 grudnia 2016 r. od godz. 11.00 w dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego przy ul. Tetmajera 38 w Izabelinie. 


 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010