Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków

ostatnia zmiana: 14.07.2017
 

Przystąpienie do planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków

 

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY LESZNO
z dnia 14 lipca 2017 r.


w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym


Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), ogłaszam o podjęciu przez Radę Gminy Leszno Uchwały Nr XXXIV/197/2017 z dnia 26 kwietnia 2017 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym. Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:

Granice obszaru do objęcia miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przebiegają:

 1. od północy – zaczynając od północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 155 z obr. Korfowe, południową granicą działki ew. nr 88 z obr. Korfowe, zachodnią, południową i wschodnią granicą działki ew. nr 89 z obr. Korfowe i dalej południową granicą działki ew. nr 88 z obr. Korfowe, zachodnią, południową i wschodnią granicą działki ew. nr 101 z obr. Korfowe, dalej południową granicą działki ew. nr 88 z obr. Korfowe, zachodnią i południową granicą działki ew. nr 106 z obr. Korfowe do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 113 z obr. Korfowe, przez działkę ew. nr 114 z obr. Korfowe do jej północnej granicy, dalej północną granicą działki ew. nr 114 z obr. Korfowe, następnie północną granicą działki ew. nr 153 z obr. Korfowe i przez działkę 153 do północnej granicy działki ew. nr 154 z obr. Korfowe i dalej tą granicą, następnie zachodnią i północną granicą działki ew. nr 96 z obr. Szymanówek i północno-zachodnimi granicami działek ew. nr 98/1 i 28 z obr. Szymanówek i dalej północnymi granicami działek ew. nr 28 i 97 z obr. Szymanówek do punktu stanowiącego przedłużenie zachodniej granicy obr. Marianów;
 2. od wschodu – w kierunku południowym, przez działkę ew. nr 97 z obr. Szymanówek, zachodnią granicą obr. Marianów, przez działkę ew. nr 9 z obr. Marianów, do południowo-zachodniego narożnika działki ew. nr 17 z obr. Marianów i dalej południową granicą tej działki, następnie południową granicą działki ew. nr 180 z obr. Marianów, południową i wschodnią granicą działki ew. nr 47/1 z obr. Marianów i ponownie południową granicą działki ew. nr 180 z obr. Marianów do wschodniej granicy obr. Marianów, dalej w kierunku południowym i zachodnim granicą obr. Marianów, następnie wschodnimi granicami obr. Powązki i Wilków i na ich przedłużeniu przez część działki ew. nr 9 z obr. Wilków do jej osi;
 3. od południa – osią działki ew. nr 9 z obr. Wilków oraz działki ew. nr 46 z obr. Wilkowa Wieś do zachodniej granicy administracyjnej gminy Leszno;
 4. od zachodu – w kierunku północnym zachodnią granicą administracyjną gminy Leszno do północno-zachodniego narożnika działki ew. nr 155 z obr. Korfowe.

 

Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 w związku z art. 46 pkt. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) zawiadamia się, że wszczęto postępowanie w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w tym do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, dla potrzeb miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Powązki oraz części wsi Korfowe, Szymanówek, Marianów, Wilkowa Wieś i Wilków w gminie Leszno – pomiędzy drogą wojewódzką nr 580 i Kampinoskim Parkiem Narodowym.

 

Dokumentacja sprawy wyłożona jest do wglądu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami w pokoju nr 21 i można zapoznać się z nią w godzinach pracy Urzędu.

 

Zainteresowani w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. mogą składać wnioski do Wójta Gminy Leszno w formie pisemnej w Kancelarii Urzędu Gminy Leszno lub pocztą na adres: 05-084 Leszno, Al. Wojska Polskiego 21; ustnie do protokołu w Referacie Zagospodarowania Przestrzennego i Gospodarki Nieruchomościami oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej (bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym) na adres: zpgn@gminaleszno.pl.

 

Wnioski powinny zawierać imię, nazwisko i adres Wnioskodawcy oraz oznaczenie nieruchomości, których dotyczą.

Zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. wnioski złożone po upływie ww. terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest Wójt Gminy Leszno.


 Wójt Gminy Leszno

 
 

Szybki kontakt

 • Al. Wojska Polskiego 21
 • 05-084 Leszno
 • tel. 22 725 80 05
 • fax. 22 725 85 52
 • email: urzad@gminaleszno.pl
 • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
 • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010