UWAGA! Zmiana przepisów dot. wycinki drzew

ostatnia zmiana: 14.06.2017
 

Informujemy mieszkańców, że w dniu 02.06.2017r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej ogłoszona została ustawa z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Nowelizacja przepisów ma na celu przede wszystkim wprowadzenie szczegółowych reguł postępowania w sprawie usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nowe przepisy przewidują m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa do Urzędu Gminy Leszno w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

a)  80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego

b)  65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu

c)  50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

We wskazanych przypadkach możliwość usunięcia drzewa może nastąpić dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony wójta.

 

Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

a)  na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b)  na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)  na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 ustawy o ochronie przyrody, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3 (drzewa o wymiarach pomnikowych).

 

W terminie 21 dni od dokonania zgłoszenia organ przeprowadzi oględziny drzewa, które ma zostać usunięte. Do wycinki drzewa można przystąpić jeżeli w terminie 14 dni od dnia przeprowadzenia oględzin organ nie wniesie, w drodze decyzji sprzeciwu, jednak nie później niż po upływie 6 miesięcy od przeprowadzenia oględzin, ponieważ wówczas wycinka będzie wymagała ponownego zgłoszenia.

Obowiązek zgłoszenia zamiaru usunięcia drzew o wymiarach wymienionych powyżej oraz inne przepisy regulujące kwestie wycinki drzew wejdą w życie od dnia 17.06.2017r.

Druk zgłoszenia dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Leszno lub w pokoju nr 27. Zgłoszenie zwolnione jest z opłat.

Jednocześnie informujemy, że nie uległy zmianie przepisy dotyczące wycinki drzew na terenie nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej i na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Wówczas wycinka drzew o obwodach pni wymienionych powyżej będzie wymagała uzyskania zezwolenia wójta.

Ponadto nadal obowiązuje zakaz niszczenia siedlisk gatunków chronionych w trakcie okresu ochronnego ptaków (tj. od 1 marca do 15 października), a także zakaz umyślnego płoszenia lub niepokojenia tych gatunków oraz niszczenia, usuwania lub uszkadzania gniazd ptasich.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010