Zostań rodziną wspierającą

ostatnia zmiana: 28.06.2017
 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Zostając rodzina wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. od 29 do 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

1. Pełnienie funkcji rodziny wspierającej może być powierzone osobom z bezpośredniego otoczenia dziecka (np. sąsiedzi, dziadkowie, krewni, znajomi), które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

2. Rodzinę wspierająca ustanawia Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej po uzyskaniu pozytywnej opinii kierownika ośrodka pomocy społecznej wydanej na podstawie przeprowadzonego wywiadu środowiskowego zgodnie z art. 30 w/w ustawy.

3. Rodzina wspierająca, przy współpracy asystenta rodziny/pracownika socjalnego, pomaga rodzinie przeżywającej trudności w:

1)      opiece i wychowaniu dziecka,

2)      prowadzeniu gospodarstwa domowego,

3)      kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

4. Z rodziną wspierającą Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania rodziny wspieranej zawiera umowę, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzieleniem pomocy (np. za zakupione bilety do kin, na basen, przybory szkolne, zakup żywności).

Rodzina wspierająca zajmuje się  w szczególności:

1. Organizowaniem czasu wolnego dzieciom z rodzin wspomaganych,

2Wypracowanie nawyku wspólnego spędzania czasu przez członków rodziny,

3. Pomoc dzieciom w nauce,

4. Udzielanie wskazówek w takich kwestiach, jak: gotowanie, sprzątanie, utrzymanie higieny osobistej, prowadzenie budżetu domowego.

Kandydaci na rodziny wspierające proszeni są o zgłaszanie swojej gotowości do udziału w procesie wspierania rodzin, poprzez złożenie umotywowanego wniosku (wzór w załączeniu) w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej, Aleja Wojska Polskiego 21, pokój nr 3, Leszno.

Oświadczenie do pełnienia funkcji rodzin wspierających

Wniosek do pełnienia funkcji rodzin wspierających

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010