Środki unijne na przebudowę ulic: Tuwima, Leśnej i Broniewskiego w Lesznie

ostatnia zmiana: 20.05.2011
 

W dniu 26 września 2008r. Gmina Leszno złożyła wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o dofinansowanie zadania pn. "Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579" ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III "Regionalny system transportowy", Działanie 3.1 "Infrastruktura Drogowa". W dniu 20 kwietnia 2009r. ww. zadanie znalazło się na liście rankingowej wniosków złożonych w ramach konkursu RPOWM/3.1/1/2008.

Realizację zadania w ramach, którego przebudowano ulice: Tuwima, Broniewskiego i Leśną w Lesznie zakończono 29 października br.

W dniach 18-19 listopada 2009r. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Wydział Kontroli Projektów przeprowadziła w Urzędzie Gminy Leszno kontrolę projektu "Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579", który został zatwierdzony Uchwałą Nr 1830/263/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 17 lipca 2009r. w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego. Zakres kontroli obejmował zakończone postępowania o udzielenie zamówień publicznych w projekcie, zgodnie z przekazanym "Harmonogramem realizacji zamówień publicznych w ramach projektu".

Z przyjemnością informujemy, że w wyniku kontroli wystawiono POZYTYWNĄ REKOMENDACJĘ  pod względem wykonalności, co stanowi podstawę do podpisania umowy na refundację części środków poniesionych przez gminę na realizację zadania. Termin podpisania umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych przewidziano na początku 2010 roku.

 W dniu 14 kwietnia 2010 roku została podpisana umowa nr UDA-RPMA.03.01.00-14-445/08-00 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Leszno o dofinansowanie projektu "Poprawa gminnego układu komunikacyjnego łączącego drogi wojewódzkie nr 580 i 579"  współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu III "Regionalny system transportowy", Działania 3.1 "Infrastruktura drogowa" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Całkowita wartość projektu to kwota 3 684 205,79 zł. W ramach zawartej umowy Gmina Leszno uzyskała dofinansowanie na realizację projektu w wysokości 2 700 017,17 zł, pozostałe środki finansowe pochodziły z budżetu gminy.

Budowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

 

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010