Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych

ostatnia zmiana: 09.11.2011
 

Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy w roku szkolnym wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

 

 Zadania oświatowe gminy

 1. Zaspakajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m.in. w zakresie edukacji publicznej należy do zadań własnych gminy – art. 7 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym.
 2. Zakładanie i prowadzenie przedszkoli w tym przedszkoli specjalnych, szkół podstawowych i gimnazjów – ustawa o systemie oświaty.
 3. Zabezpieczenie bazy lokalowej i sprawności technicznej obiektów oświatowych oraz środków rzeczowych i finansowych dla działalności – ustawa o systemie oświaty.
 4. Zabezpieczenia kadry pracowniczej, w tym administracyjno-obsługowej – ustawa o systemie oświaty.
 5. Stanowienie o wysokości niektórych składników wynagrodzenia nauczycieli – Karta Nauczyciela.
 6. Wspieranie nauczycieli w procesie dydaktyczno-wychowawczym – Karta Nauczyciela.
 7. Inspirowanie i realizacja zadań dla wsparcia procesu dydaktycznego i szkolnych programów wychowawczych – strategia edukacyjna.
 8. Kontrolowanie spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –ustawa o systemie oświaty.
 9. Realizacja zadań wspierających uczniów w nauce – ustawa o systemie oświaty.

I.     Stan organizacji i baza lokalowa

W roku szkolnym 2010/2011 gmina Leszno była organem prowadzącym dla 2 szkół podstawowych i 2 gimnazjów oraz dla 2 przedszkoli samorządowych. Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011 obrazuje tabela nr 1.

Tabela Nr 1.  Stan organizacji szkół podstawowych i gimnazjów w roku szkolnym 2010/2011 wg. stanu na 31.03.2011.

 

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba uczniów*

w tym:

„0”

I

II

III

IV

V

VI

1.

Szkoła Podstawowa im. Stefana Batorego w Lesznie

19

417

 

67

58

72

74

82

64

2

Gimnazjum w Lesznie

10

191

 

65

70

56

 

 

 

3.

Szkoła Podstawowa im. Powstańców 1863 Roku w Zaborowie

10

179

(bez Kl.”0”)

18

30

29

36

30

27

27

4.

Gimnazjum w Zaborowie

5

86

 

21

36

29

 

 

 

 

Razem

29

596   SP

 

88

87

108

104

109

88

 

 

15

277   G

 

86

106

85

 

 

Ogółem

44   

873           

  

 

Stan organizacji przedszkoli samorządowych w Gminie Leszno w roku szkolnym 2010/2011 obrazuje tabela nr 2.

Tabela Nr 2.  Stan organizacji przedszkoli publicznych i klasy „0”
wg. stanu na 31.03.2011.

Lp.

Wyszczególnienie

Liczba oddziałów

Liczba wychowanków

1.

Publiczne Przedszkole Nr 1 w Lesznie

5

128

 

oddziały zamiejscowe w Czarnowie

3

65

 

łączna liczba miejsc w Przedszkolu

 

193

2.

Publiczne Przedszkole w Zaborowie

5

133

3.

Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Zaborowie

1

18

Ogółem:

 

14

344

Tabela Nr 3.  Liczba uczniów zamieszkałych w obwodach szkół prowadzonych przez Gminę Leszno,  w roku szk. 2010/2011.

szkoła

liczba uczniów podlegająca obowiązkowi szkolnemu

liczba uczniów realizująca obowiązek w szkole w obwodzie której uczeń mieszka

liczba uczniów realizująca obowiązek w szkole poza obwodem

liczba uczniów realizująca obowiązek w szkole za granicą/(l. uczn. z odrocz. ob. szk.)

1

2

3

4

5

Szkoła Podstawowa w Lesznie

392

318

72

1(1)

Gimnazjum  w Lesznie

211

159

49

3

razem:

603

477

121

5

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

204

140

62

2

Gimnazjum w Zaborowie

103

71

32

 

razem:

307

211

94

2

Ogółem:

910

688

215

7

 

W okresie sprawozdawczym czyniono stałe działania dla poprawy bazy lokalowej gminnej oświaty.

Najważniejszym zrealizowanym zadaniem było uruchomienie dodatkowego oddziału przedszkolnego w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie, od 1 lutego 2011 roku. W ten sposób Przedszkole w Zaborowie może pomieścić 125 dzieci w pięciu oddziałach. 

Stan techniczny i funkcjonalność budynków oświatowych oraz urządzeń sportowo-rekreacyjnych uznać należy za dobry co jest rezultatem stałych, znacznych nakładów finansowych czynionych od kilku lat na poprawę substancji budowlanej dla sprawności technicznej i dla zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy i nauki przebywających tam osób.

Po feriach zimowych, to jest od 1 marca 2011 roku w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie uruchomiono stołówkę szkolną. Szkoła w Zaborowie nie posiada własnej kuchni. Uczniowie mogą korzystać z obiadów przygotowywanych w Publicznym Przedszkolu w Zaborowie. Posiłki są dowożone do szkoły w jednorazowych pojemnikach. Cena posiłków dla uczniów uwzględnia tylko koszty produktów zużytych do przygotowania posiłków. Realizacja tego przedsięwzięcia wymaga dużego zaangażowania i sprawności organizacyjnej dyrekcji i pracowników obydwu placówek.

Oblicze współczesnej szkoły charakteryzuje poziom wyposażenia w środki techniczne do nauki i wzajemnego informowania. Wszystkie placówki w gminie mają dostęp do Internetu. Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne oraz zbiorów bibliotecznych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę obrazuje tabela Nr 5.


Tabela Nr 4.  Stan bazy lokalowej oświaty w roku szkolnym 2010/2011r. wg. stanu na 31.03.2011.

Wyszczegółnienie

Powierz-chnia nieruch. gruntowej (w m²)

W tym: powierzch. terenów zielonych (w m²)

Pomieszczenia (ilość)

Sale lekcyjne

Pracownie

Sale gimna- styczne

Gabinety pomocy przedlekarskiej*

Gabinety specjalistyczne

Świetlice

Komp- uterowe

Język.

1.

Publiczne Przedszkole w Lesznie

7000

2364

2060 pl.zab.

8

 -

-

-

-

 

1

-

2.

Publiczne Przedszkole w Zaborowie

8240

2939

1020 pl.zab.

5

-

-

1

-

1

-

 

 

 

 

 

 

 

Razem

15240

 

13

 

 

Zespół Szkół Publicznych w Lesznie

10200

4500

27

2

2

1

1

4

1

 

Zespół Szkół Publicznych w Zaborowie

38004

4067

1738 sport

13

2

0

1

0

3

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem

48204

 

40

4

2

2

1

7

2

 

Ogółem

63444

 

53

4

2

3

1

9

2

 

 

Tabela Nr 5.  Stan wyposażenia w urządzenia specjalistyczne i zbiorów bibliotecznych (wg stanu na 31.03.2011r.)

 

Wyszczególnienie

Ilość

Komputery

Projektory multimedialne

Odtw. DVD, VHS, (magnetow.)
(diaskopy)

 

Ksero

Woluminy

Kamery - monit.

Ogółem

w tym: do użytku uczniów

 w tym: z dostępem do internetu

1.

Przedszkole w Lesznie

3

-

3

1

(8); (6)

1

380

-

2.

Przedszkole w Zaborowie

3

-

3

1

(5)

1

-

-

Razem: 

6

-

5

-

8

2

244

- 

1.

ZSP w Lesznie

52

30

52

6

23

2

18098

6+3(na zewn)

2.

ZSP w Zaborowie

34

16

34

3

8

2

15729

6+4(na zewn)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Razem: 

86

46

86

9

31

4

32399

19

Ogółem

92

46

92

9

39

6

32643

19


II.    Kadra

W roku szkolnym 2010/2011 w gminnych przedszkolach publicznych, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę pracowało 109 nauczycieli oraz 62 pracowników administracji i obsługi. Stan zatrudnienia w poszczególnych placówkach obrazuje tabela Nr 6.

Tabela Nr 6.  Zatrudnienie w jednostkach oświatowych w roku szkolnym 2010/2011 (wg. arkuszy organizacyjnych)

Wyszczególnienie

Zatrudnienie

w tym:

nauczyciele

pozostali

etaty

osoby

etaty

osoby

etaty

osoby

1.

Przedszkole w Lesznie

29,12

31

15,12

17

14

14

2

Przedszkole w Zaborowie

22,66

26

10,33

13

12,33

13

 3

ZSP w Lesznie

69,88

71

46,88

48

23

23

4

ZSP w Zaborowie

41,38

43

29,38

31

12

12

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogółem

163,04

171

101,71

109

61,33

62

Stan w zakresie posiadanych stopni awansu zawodowego nauczycieli w roku szkolnym 2010/2011 obrazuje tabela Nr 7.

Tabela Nr 7.  Stopnie awansu zawodowego nauczycieli wg. stanu zatrudnienia na dzień  31.03.2011r. (źródło SIO)

 Bez stopnia

Stopień awansu zawodowego (w osobach)

Stażysta

Kontraktowy

Mianowany

Dyplomowany

Razem

2011 

% ogółu 

2011 

% ogółu 

2011 

% ogółu 

2011 

% ogółu 

2011

7

14

11

28

23

41

33

34

27

124*

 

Stopnie awansu zawodowego w etatach/procentowy udział w ogólnej liczbie

5,33

12

11,0

24,78

23,0

36,12

32,8

31,6

28,8

109,90

                           

*) Jest to ogólna liczba nauczycieli, którzy pozostawali w zatrudnieniu na dzień 31.03.2011 roku. Są wśród nich również nauczyciele, którzy nie realizowali swoich obowiązków z powodu urlopów dla poratowania zdrowia, urlopów macierzyńskich, urlopów uzupełniających lub długotrwałych zwolnień lekarskich. W tej liczbie są również nauczyciele, którzy zostali zatrudnieni na zastępstwo za nieobecnych nauczycieli.

Stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego, na dzień 31 marca 2011 roku, legitymowało się 34 nauczycieli tj. 27% spośród ogółu zatrudnionych. W roku szk. 2009/2011 było to 28  nauczycieli co stanowiło 25,5% spośród ogółu zatrudnionych (np. 2004 r. – 6, tj. ok. 7% ogółu zatrudnionych).

W roku szkolnym 2010/2011 organ prowadzący przeprowadził dwa postępowania o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Dla zabezpieczenia odpowiedniego poziomu nauczania w roku szkolnym 2010/2011, zgodnie z wymogami prawa i potrzebami poczyniono nakłady w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli. Nakłady na dokształcanie i doskonalenie zawodowe w latach 2010/2011 przedstawia tabela nr 8.

Tabela Nr 8.  Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach 2010-2011.

Wyszczególnienie

2010

2011

(w zł)

1.

Planowane wydatki

44071,00

47054,00

2.

Realizacja wydatków w placówkach

34131,94

 

W ramach wyodrębnionych środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli, dyrektorzy placówek oświatowych mieli możliwość zawierania z nauczycielami umów o dofinansowaniu kosztów kształcenia pobieranych przez uczelnie wyższe.

 

III.            Poziom nauczania.

Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów odbywa się na podstawie egzaminów zewnętrznych. Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej i wyniki egzaminów gimnazjalnych w roku szkolnym 2010/2011 przedstawiają poniższe tabele i wykresy.

Tabela Nr 9.  Wyniki ze sprawdzianu w klasach VI szkół podstawowych w roku 2011 (w punktach) w zestawieniu z wynikami w roku 2010 i w roku 2009

Rok

Szkoła Podstawowa  w Lesznie

Szkoła Podstawowa w Zaborowie

Średni wynik dla Gminy Leszno

Średni wynik uczniów dla Powiatu W-Z 

Średni wynik szkół dla Wojew. Mazow.

2011

 

27,08

27,19

27,11

27,00

25,96

2010

 

31,41

24,09

29,47

26,67

24,05

2009

24,79

 

26,71

25,41

25,2

23,84

Tabela Nr 10.  Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011
(w punktach).

 

Gimnazjum w Lesznie

Gimnazjum w Zaborowie

Średni wynik dla Gminy Leszno

Średni wynik uczniów dla Powiatu W-Z 

Średni wynik uczniów dla Wojew. Mazow.

Część humanistyczna

 

2011

26,20

24,90

25,75

28,41

27,33

2010

32,16

33,64

32,56

32,10

31,63

2009

33,25

33,81

33,46

35,42

32,81

Część matematyczno-przyrodnicza

 

2011

23,64

21,31

22,85

24,58

24,54

2010

27,25

24,44

26,49

25,51

24,96

2009

26,54

26,66

26,58

28,87

27,53

Język obcy (dla arkusza standardowego)

 

2011

23,34

27,36

25,99

30,25

29,16

2010

29,55

31,72

30,13

31,39

30,52

2009

28,29

29,81

28,87

32,66

-

 

 

Wynik w staninach

 

Aby odnieść wyniki szkół z odpowiedniego egzaminu i sprawdzianu do wyników uzyskanych przez inne szkoły Centralna Komisja Egzaminacyjna przygotowała skale staninowe dla wyników szkół biorąc pod uwagę średnie liczby punktów uzyskane przez uczniów z każdej szkoły. Wyniki staninowe pozwalają również na ocenę wyników szkół w różnych latach. Dla egzaminów gimnazjalnych i sprawdzianu w 2011 roku i w latach 2010 - 2009 roku, skalę staninową obrazuje poniższa tabela.

 

Tabela Nr 11. Skala staninowa w 2011 roku i wyniki szkół w zestawieniu z wynikami
 z roku 2010 i 2009 dla sprawdzianu w VI klasach

 

stanin

nazwa

Przedział punktowy  w 2011 roku Spr. SP

Przedział punktowy  w 2010 roku Spr. SP

Przedział punktowy  w 2009 roku Spr. SP

najniższy

8,8 – 19,7

7,6 – 18,5

7,9 – 17,00

2

bardzo niski

19,8 – 21,4

18,6 – 20,3

17,1 – 18,7

3

niski

21,5 – 22,8

20,4 – 21,8

18,8 – 20,00

4

niżej średni

22,9 – 24,2

21,9 – 23,2

20,1 – 21,3

5

średni

24,3 – 25,6

23,3 – 24,8    SPZ (24.09)

21,4 – 22,7

6

wyżej średni

25,7 – 26,9

24,9 – 26,2

22,8 – 24,1

7

wysoki

27,0 – 28,4 (SPZ 27,19); (SPL 27,08)

26,3 – 27,8      

24,2 – 25,6       SPL

8

bardzo wysoki

28,5 – 30,2

27,9 – 29,9      

25,7 – 27,7       SPZ

9

najwyższy

30,3 – 37,00

30,0 – 37,7   SPL (31,41)

27,8 – 35,7

 

 

Tabela Nr 12.  Skala staninowa w 2011 roku i wyniki szkół z Gminy Leszno w zestawieniu z wynikami z roku 2010 i 2009 dla egzaminu z części humanistycznej

 

 stanin

nazwa

Przedział punktowy Egz. część hum. 2011 /% szk. w Woj. Maz.

Przedział punktowy Egz. część hum. 2010

Przedział punktowy Egz. część hum. 2009

najniższy

6,7 – 13,3

10,6 – 20,3

10,6 – 20,7

2

bardzo niski

13,4 – 19,9

20,4 – 25,8

20,8 – 27,2

3

niski

20,0 – 22,1

25,9 – 27,7

27,3 – 29,1

4

niżej średni

22,2 – 24,0

27,8 – 29,2

29,2 – 30,6

5

średni

24,1 – 25,8
(GZ 24,90) / 17,28%

29,3 – 30,6

30,7 – 32,1

6

wyżej średni

25,9 – 27,6
(GL 26,20) / 17,62%

30,7 – 32,3 
(GL 32,16)

32,2 – 33,6  GL

7

wysoki

27,7 – 30,1

32,4 – 34,3 
(GZ 33,64)

33,7 – 35,8  GZ

8

bardzo wysoki

30,2 – 34,0

34,4 – 37,3

35,9 – 39,2

9

najwyższy

34,1 – 43,8

37,4 – 44,2

39,3 – 45,3

 

 

Tabela Nr 13.  Skala staninowa w 2011 roku i wyniki szkół z Gminy Leszno w zestawieniu z wynikami z roku 2010 i 2009 dla egzaminu z części matematyczno-przyrodniczej

 

 stanin

 nazwa

Przedział punktowy Egz. część mat. 2011 /% szk. w Woj. Maz.

Przedział punktowy Egz. część mat. 2010

Przedział punktowy Egz. część mat. 2009

najniższy

6,9 – 13,2

8,4 – 13,4

8,8 – 14,3

2

bardzo niski

13,3 – 18,7

13,5 – 19,0

14,4 – 20,3

3

niski

18,8 – 20,6

19,1 – 20,9

20,4 – 22,6

4

niżej średni

20,7 – 22,2

(GZ 21,31) / 17,17%

21,0 – 22,4

22,7 – 24,4

5

średni

22,3 – 23,9
(GL 23,64) / 19,77%

22,5 – 24,0

24,5 – 26,2

6

wyżej średni

24,0 – 25,5

24,1 – 25,7  GZ(24,44)

26,3 – 28,2 GL, GZ

7

wysoki

25,6 – 27,9

25,8 – 28,2  GL(27,25)

28,3 – 31,0

8

bardzo wysoki

28,0 – 32,9

28,3 – 33,7

31,1 – 37,1

9

najwyższy

33,0 – 46,9

33,8 – 46,3

37,2 – 46,5

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna nie przygotowała skali staninowej dla egzaminu z języka obcego. Zaświadczenia dla uczniów o wynikach egzaminu gimnazjalnego w 2011 roku nie zawierają jeszcze wyniku tego egzaminu.

 

IV.     Stan realizacji zadań oświatowych gminy na rzecz uczniów.

Realizując obowiązki określone w art. 17 ustawy o systemie oświaty dowożono lub zwracano rodzicom koszty związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół. Tabela Nr 14 przedstawia stan realizacji tego obowiązku w roku szkolnym 2010/2011.

Tabela Nr 14. Dowożenie uczniów do szkół.

Wyszczególnienie

2010/2011

w tym:

 

 

uczniowie:

 

Dowożeni indywidualnie (umowa z przewoźnikiem)

Umowa z rodzicami

 

1.

Niepełnosprawni dowożeni

10

7

3

 

2.

Zamieszkujący w znacznym oddaleniu od szkoły- dowożeni (bilety miesięczne)

386

 

 

 

Razem-dowożeni

396

7

3

 

3.

Nakłady ogółem w 2010 roku:

416219,39

~6000,00/mies. (w zależności od liczby dni w miesiącu)

7234,42 w okresie I-VI 2011
~1200,00/mies.(w zależności od liczby dni obecności w szkole)

 

 

Stypendia socjalne

Zgodnie z dyspozycją art.90b i art.90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy zamieszkują na terenie Gminy. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 351 zł na członka rodziny. Na powyższe zadanie wykorzystano dotacje z budżetu państwa w kwocie 7333,41 zł oraz środki własne w kwocie 5364,19 zł. Szczegółowo środki wydatkowane na pomoc materialną  przedstawia Tabela Nr 14.  Tabela Nr 15 pokazuje liczbę przyznanych stypendiów szkolnych w roku szkolnym 2010/2011 z wyszczególnieniem typów szkół, w których uczniowie pobierali naukę.

 

Tabela Nr 15.  Środki wydatkowane na pomoc materialną dla uczniów w roku szk. 2010/2011

lp

wyszczególnienie

IX – XII 2010

I – VIII 2011

1

Stypendia szkolne

śr. z dotacji z BP

4059,60

2986,81

środki własne

4449,49

746,70

2

Zasiłki szkolne

śr. z dotacji z BP

287

 

środki własne

168

 

3

Razem:

8964,09

3733,51

4

Ogółem:

12697,60

w tym:

śr. z dotacji z BP

7333,41

środki własne

5364,19

           

Tabela Nr 16.  Stypendia szkolne w roku szkolnym 2010/2011

Lp.

Wyszczególnienie

Stypendium szkolne

1.

Liczba wniosków

47

2.

Liczba wniosków przekraczających kryterium dochodowe

9

3.

Liczba wniosków przekazanych do innych gmin

1

4.

Liczba wydanych decyzji o przyznaniu  stypendium - ogółem

37

w tym odnoszących się do uczniów:

szkół podstawowych

18

gimnazjów

10

szkół ponadgimnazjalnych

9

5.

Liczba zrealizowanych stypendiów

37

6.

Nakłady finansowe (w zł)

12.247,60 zł

„Wyprawka Szkolna – 2010”

Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna – 2010”. Z tej formy pomocy skorzystało 34 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Leszno na łączną kwotę 7180,00zł. W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Leszno realizowała również w ramach programu „Wyprawka szkolna 2010” zwrot kosztów zakupu podręczników dla uczniów uczących się w szkołach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie (podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, liceum uzupełniającym). To zadanie realizowane było po raz pierwszy. Do dofinansowania uprawnionych było 171 uczniów, łączna wartość pomocy to kwota 40000,00zł. Środki finansowe na dofinansowanie zakupu podręczników pochodziły z budżetu państwa.

Dożywianie

Szczególną formą pomocy jest finansowanie posiłków dla uczniów szkół i przedszkoli, którzy zostali objęci przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Lesznie programem dożywiania. Z tej formy pomocy skorzystało w roku szk. 2010/2011 łącznie 44 uczniów.  W okresie I – VIII 2011r. wydatkowano na ten cel 21.620,80zł środków własnych oraz 10.000,00zł z dotacji w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Gmina dofinansowała z własnych środków wydatki z tego tytułu w wysokości 68%.

Obowiązek szkolny i obowiązek nauki

Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2010/2011 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum (16 lat), a po ukończeniu gimnazjum – obowiązkowi nauki podlega młodzież do ukończenia 18 roku życia. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a kontroli obowiązku nauki – gmina. Podstawowe informacje w zakresie spełniania obowiązku szkolnego zawiera tabela nr 3, a obowiązku nauki w tabeli nr 17.

Tabela Nr 17. Kontrola obowiązku nauki.

Lp.

Wyszczególnienie

1.

Liczba uczniów urodzonych w latach 1993-1995 (16-18 lat)

294

2.

Liczba uczniów spełniających jeszcze obowiązek szkolny (z wiersza powyżej)

98

3.

Liczba uczniów w szkołach ponadgimnazjalnych,

193

 

 

Wspieranie uczniów w nauce   

 

Wspieranie uczniów odbywało się poprzez pomoc pedagogiczną, psychologiczną i logopedyczną oraz zajęcia dydaktyczno wyrównawcze i korekcyjno-kompensacyjne. Te zajęcia należą do zajęć specjalistycznych. W gminnych szkołach i przedszkolach zatrudnieni są nauczyciele pedagodzy, psycholodzy i logopedzi. W Zespole Szkól Publicznych w Lesznie w zajęciach specjalistycznych wzięło udział łącznie 293 uczniów, a w Zespole Szkół Publicznych w Zaborowie – 158. W przedszkolach w zajęciach specjalistycznych uczestniczyło 210 wychowanków.

Wspieraniu uczniów w nauce służą również zajęcia pozalekcyjne. W roku szkolnym 2010/2011 zajęcia pozalekcyjne były realizowane z godzin do dyspozycji dyrektora (głównie w ramach obowiązkowych dwóch godzin tygodniowo, które nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów obowiązani są realizować na rzecz uczniów) oraz w mniejszym stopniu z godzin przyznanych dodatkowo przez organ prowadzący.

W minionym roku szkolnym w szkołach prowadzonych przez Gminę Leszno realizowano również nauczanie indywidualne dla kilku uczniów, zgodnie z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagogicznej.

V.     Pozostałe działania Gminy

W okresie minionego roku szkolnego 2010/2011 realizowano zadania wynikające z obowiązków nałożonych na organ prowadzący w zakresie analizy wynagrodzeń nauczycieli. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, zostało przekazane, zgodnie z obowiązkiem, wszystkim podmiotom – również Radzie Gminy Leszno – 31 stycznia 2011 roku. Średnie wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych
w placówkach oświatowych w Gminie Leszno przekraczają wymagany poziom wynikający z przepisów ustawy Kata Nauczyciela w grupie nauczycieli kontraktowych, mianowanych
i dyplomowanych. W grupie nauczycieli stażystów nie osiągnięto wymaganego minimum.  Kwota różnicy, która wystąpiła pomiędzy kwotą wynagrodzeń wypłaconych stażystom,
a kwotą wynagrodzeń wymaganych – została podzielona i wypłacona uprawnionym nauczycielom w formie jednorazowych dodatków uzupełniających. 

 

VI.     Finansowanie zadań oświatowych

W 2010 roku wydatki Gminy Leszno na utrzymanie szkół i przedszkoli wyniosły ogółem 11.285.686,41 zł, zaś subwencja oświatowa 5.559.344,00 zł, – wydatki na oświatę stanowiły 42,14% w ogólnych wydatkach budżetu Gminy. Subwencja pokryła 49,50% wydatków na oświatę (bez dotacji na pomoc materialną dla uczniów). W roku 2011, według stanu na 31.08.2011r., planowane wydatki na oświatę to kwota 12.236.967,20zł, stanowią one blisko 42,00% planowanych ogólnych wydatków budżetu. Subwencja oświatowa na 2011 rok to kwota 5.984.226,00 zł; subwencja pokryje wydatki na oświatę (bez dotacji na pomoc materialną dla uczniów) w około 49,00%. Subwencja oświatowa przeznaczona jest na wydatki gminy związane z działalnością i utrzymaniem szkół, ale nie jest powiązana formalnie z żadnym konkretnym zadaniem i nie pokrywa wszystkich kosztów wykonywania zadań oświatowych nałożonych na gminę.

Przy ustalaniu kwot subwencji oświatowej dla gmin uwzględnia się: liczbę uczniów w szkołach, przy czym różnym typom szkół i różnym kategoriom uczniów przypisuje się różne wagi; liczbę dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w przedszkolach (z orzeczeniami poradni psychologiczno-pedagoicznnej); strukturę zatrudnionych nauczycieli według stopni awansu zawodowego. Nie uwzględnia się: nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach; liczby wychowanków przedszkoli; nauczycieli szkół przebywających na urlopach bezpłatnych i wychowawczych; osób zatrudnionych na stanowiskach nauczycieli na podstawie Kodeksu Pracy (bez stopnia awansu zawodowego, o niepełnych kwalifikacjach).

W związku z powyższym należy stwierdzić, że w Gminie Leszno zarówno w 2010, jak i 2011 roku finansowanie zadań oświatowych odbywa się w ponad 50% ze środków, które pochodzą z dochodów własnych Gminy. W bieżącym roku będzie to blisko 6 milionów złotych.

Szczegółowe rozliczenie poniesionych wydatków na zadania oświatowe stanowi treść sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2010 oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok budżetowy 2011.

Wójt Gminy

 

 
 

Szybki kontakt

 • Al. Wojska Polskiego 21
 • 05-084 Leszno
 • tel. 22 725 80 05
 • fax. 22 725 85 52
 • email: urzad@gminaleszno.pl
 • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
 • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010