Narodowy Spis Powszechny

ostatnia zmiana: 26.04.2011

Inne informacje

 

Rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, który będzie przeprowadzony na terytorium naszego kraju w dniach od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011r. Informacje zbierane przez rachmistrzów są według stanu na dzień 31 marca 2011r. na godzinę 24.00.

 Dane spisowe będą zbierane na formularzach elektronicznych w następujących terminach:

- od 1 kwietnia do 16 czerwca 2011r. – samopis internetowy (każdy może osobiście dokonać spisu poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza spisowego, który dostępny jest na stronie internetowej www.stat.gov.pl);

- od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. ankieterzy statystyczni przeprowadzą spis telefonicznie;

- od 8 kwietnia do 30 czerwca 2011r. rachmistrzowie spisowi przeprowadzą wywiady w terenie za pomocą przenośnych urządzeń elektronicznych (hend-held).

Na czas spisu została uruchomiona infolinia, która czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 oraz w weekendy od 8-18. Informacje o spisie udzielane sa pod numerem  800 800 800 (numer bezpłatny dla połączeń z telefonów stacjonarnych) lub 22 44 44 777 (numer dla połączeń z telefonów komórkowych  płatny zgodnie z cennikiem operatora).

Rachmistrz dokonujący spisu powinien nosić w widocznym miejscu identyfikator ze zdjęciem, imieniem i nazwiskiem oraz pieczęcią urzędu statystycznego, pieczątką imienną i podpisem dyrektora urzędu. Rachmistrzowi należy udzielać ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi. Na zasadzie dobrowolności mogą być zbierane dane dotyczące: pozostawania w związku nieformalnym; wyznania - przynależności wyznaniowej; liczby żywo urodzonych dzieci oraz planów prokreacyjnych.

Szczegółowych informacji dotyczących NSP 2011 można uzyskać w Gminnym Biurze Spisowym w Urzędzie Gminy Leszno pok. nr 33 lub pod numerem tel. 725 80 05 wew. 127

 

 

 

 

 

 

Kogo obejmie spis:

 

Spis obejmie:

·         osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach niebędących mieszkaniami;

·         mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania, oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia niebędące mieszkaniami;

·         osoby niemające miejsca zamieszkania.

 

Spis nie obejmie:

·         szefów cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych;

·         mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

 

 

Metody zbierania danych

Zakłada się, że spis ludności i mieszkań 2011 będzie realizowany metodą mieszaną, tj. z wykorzystaniem systemów informacyjnych administracji publicznej oraz danych zebranych w badaniu pełnym i reprezentacyjnym (art. 5 ust. 1 projektu ustawy), w następującej kolejności:

·     pobranie danych z systemów informacyjnych,

·   samospis internetowy, polegający na zaakceptowaniu lub korekcie w określonym terminie danych pozyskanych z systemów informacyjnych, 

·    wywiad telefoniczny wspomagany programem komputerowym, prowadzony przez ankietera statystycznego (CATI), 

·    wywiad rejestrowany na przenośnym urządzeniu elektronicznym prowadzony przez rachmistrza spisowego (CAPI)

 

 

Obowiązek udzielania odpowiedzi

Osoby objęte spisem oraz spisem próbnym i kontrolnym zobowiązane są do udzielania ścisłych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu, z zastrzeżeniem  art. 6 ust. 3.

Do udzielenia odpowiedzi o osobach małoletnich obowiązane są pełnoletnie osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe, z zastrzeżeniem ust. 3.

W przypadku danych, o których mowa w art. 6 ust. 3, odpowiedzi udziela się na zasadzie dobrowolności.

Do udzielenia odpowiedzi o osobach nieobecnych obowiązane są pełnoletnie osoby, wspólnie z nimi zamieszkałe, z zastrzeżeniem ust. 5.

Obowiązek, o którym mowa w ust. 4 nie dotyczy danych zbieranych na zasadzie dobrowolności, o których mowa w art. 6 ust. 3.

W obiektach zbiorowego zakwaterowania, w przypadku braku możliwości bezpośredniego spisania osoby, danych dotyczących nazwiska i imion, płci, daty urodzenia, obywatelstwa, czasu trwania i przyczyny przebywania, informacji o miejscu poprzedniego zamieszkania oraz poziomie wykształcenia udzielają – w zakresie posiadanej dokumentacji – zarządzający tymi obiektami.

Informacji o budynkach zarządzanych przez osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej udzielają zarządzający lub administrujący tymi budynkami.

Informacji o budynkach stanowiących własność osób fizycznych udzielają właściciele, użytkownicy lub administratorzy tych budynków.

Informacji o niezamieszkanych mieszkaniach udzielają zarządzający lub administrujący budynkami, w których te mieszkania się znajdują.

 

 

Z jakich tematów będą zbierane dane

W spisie powszechnym będą zebrane dane z następujących tematów badawczych:

1) stan i charakterystyka demograficzna ludności;

2) edukacja;

3) aktywność ekonomiczna osób;

4) dojazdy do pracy;

5) źródła utrzymania osób;

6) niepełnosprawność;

7) obywatelstwo;

8) migracje wewnętrzne;

9) migracje zagraniczne;

10) narodowość i język oraz mniejszości narodowe i etniczne;

11) wyznanie (przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego);

12) gospodarstwa domowe i rodziny;

13) stan i charakterystyka zasobów mieszkaniowych (mieszkania i budynki)

 

     

Podstawy Prawne:

·         Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku (Dz. U. z 26 marca 2010 r., Nr 47, poz. 277)

·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 sierpnia 2010 r. w sprawie szczegółowego wykazu danych przewidzianych do aktualizacji i uzupełnienia przez urzędy gmin w zestawieniu budynków, mieszkań i osób (Dz. U. Nr 169, poz. 1138)

·         Stanowisko Rządowej Rady Ludnościowej w sprawie Spisu ludności i mieszkań 2011

·         Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie spisów powszechnych ludności i mieszkań (z komentarzem

 

 

Więcej informacji o Narodowym Spisie Powszechnym znajduje się na stronie: http://www.stat.gov.pl/gus/nsp_PLK_HTML.htm

 

 

 

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010