Pierwsza pomoc medyczna

ostatnia zmiana: 08.02.2011
 

Znajomość sposobów udzielania pierwszej pomocy jest zawsze potrzebna, a wyjątkowego znaczenia nabiera w razie masowych strat sanitarnych, jakie mogą zaistnieć w rejonach porażenia. Podstawowym zadaniem pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego oraz zapobieżenie dalszym powikłaniom. Pomoc ta może obejmować następujące zabiegi:

-  zabezpieczenie poszkodowanego przed dodatkowymi urazami,

-  zatamowanie krwawienia (doraźny opatrunek uciskowy),         

-  zapewnienie drożności dróg oddechowych (usunięcie ciał obcych z ust),     

-  sztuczne oddychanie metodą "usta-usta" i "usta-nos",

-  zewnętrzny masaż serca,                  

-  założenie opatrunku na miejsce zranione,       

-  oczyszczenie skażonych powierzchni ciała i odzieży,             

-  unieruchomienie złamań (za pomocą środków podręcznych),

     Wykonanie czynności składających się na pierwszą pomoc medyczną zmniejsza śmiertelność, zapobiega ciężkim powikłaniom (wstrząsom, zakażeniom).

SZTUCZNE ODDYCHANIE METODĄ "USTA-USTA" I "USTA-NOS"

       Aby przeprowadzić sztuczne oddychanie metodą "usta-usta" należy:

-  zapewnić drożność dróg oddechowych. Brak drożności dróg oddechowych u nieprzytomnych ofiar

   wypadków jest częstą przyczyną zgonu. Aby udrożnić drogi oddechowe należy spraw­dzić czy w ustach ratowanego nie znajdują się ciała obce (szlam, kęsy jedzenia, protezy zębo­we); w razie potrzeby należy, zwracając głowę ratowanego w bok, usunąć je palcami (nie wolno poruszać głową przy podejrzeniu uszkodzenia kręgów szyjnych). Na czole ratowanego ułożyć jedną dłoń, palce drugiej pod brodą i odchylić głowę ratowanego do tyłu.

-  sprawdzić obecność oddychania (zbliżyć swój policzek do ust i nosa ratowanego tak, aby wyczuć

   podmuch wydychanego powietrza). Uwaga! - wyczuwalny oddech oznacza jednocze­śnie obecność

   krążenia krwi,

-  ułożyć ratowanego na plecach,        

- klęknąć obok poszkodowanego i utrzymując głowę w odchyleniu palcami ręki zacisnąć nos ratowanego,

-  objąć własnymi ustami ratowanego, dokonać  wdechu   powietrza z własnych płuc do płuc ratowanego, obserwując jednocześnie kątem oka, czy w czasie wdmuchiwania powietrza unosi się klatka piersiowa ratowanego,

-  po każdym wdmuchiwaniu odsłonić usta ratowanego i obserwować czy klatka piersiowa opada,

-  zachować częstotliwość rytmicznego wdmuchiwania powietrza około 14-16 razy na minutę.

       Stosując metodę "usta-nos" wykonuje się te same czynności z tym, że wdmuchuje się ratowanemu powietrze przez nos zatykając jednocześnie dłonią lub swoim policzkiem usta ratowanego. W przypadku, gdy ratowane jest niemowlę lub małe dziecko szeroko przykładamy swoje usta do twarzy dziecka tak, aby szczelnie objąć jednocześnie nos i usta ratowanego. Powietrze należy wdmuchiwać około 20 razy na minutę.

POŚREDNI MASAŻ SERCA

     Pośredni masaż serca jest zabiegiem reanimacyjnym ratującym życie ludzkie. Polega on na miarowym zgniataniu serca między mostkiem a kręgosłupem przez naciskanie w dolnej 1/3 części mostka rękami w rytmie około 80-100 razy na minutę. Nacisk wywierany jest głównie przez nad­garstki rąk ułożonych jedna na drugiej i powinien wywołać przemieszczenie mostka w kierunku kręgosłupa wynoszące około 3-5 cm. Podczas przeprowadzania masażu serca należy wykonać sztuczne oddychanie. Jeśli jest jeden ratujący, wykonuje się na przemian 15 uciśnięć mostka i dwa wdechy sposobem "usta-usta" lub "usta-nos".

WSTRZĄS POURAZOWY

     Wstrząsem pourazowym nazywamy taki stan, w którym wskutek ciężkich urazów ciała, rozległych zmiażdżeń i oparzeń, utraty dużej ilości krwi dochodzi do porażenia układu nerwowego, w wyniku czego występuje obniżenie czynności życiowych wielu organów i komórek. Stan taki może zagrażać życiu.

    OBJAWY; Nadmierne podniecenie psychiczne i ruchowe przechodzące w okresie późniejszym w stan apatii, bladość skóry i warg z odcieniem szarym lub sinawym, oziębienie skóry wyczuwalne ręką, skóra pokryta zimnym, lepkim potem, pozycja nieruchoma, tętno przyspieszone lub słabo wyczuwalne, mogą wystąpić wymioty, oddech powierzchowny, przyspieszony.

     SPOSÓB ZAPOBIEGANIA: zatamowanie krwotoku, prawidłowe unieruchomienie złamań, ostroż­ne obchodzenie się z poszkodowanym w czasie udzielania pomocy, ochrona przed zimnem.

KRWOTOK

      Różnorodnym urazom ciała towarzyszą krwawienia spowodowane przerywaniem ciągłości na­czyń krwionośnych. W zależności od tego, jakie naczynie krwionośne zostało uszkodzone, rozróż­niamy:

-  krwotoki tętnicze,      

-  krwotoki żylne,          

-  krwotoki miąższowe.

     Krwotok tętniczy rozpoznajemy po tryskaniu krwi z rany silnym, pulsującym strumieniem, zgodnym z rytmem serca. Krew tętnicza ma kolor żywej czerwieni, ponieważ zawiera dużą ilość tlenu. W przypadku całkowitego przecięcia tętnicy nie wyczuwa się tętna na jej obwodzie. Krwotok tętniczy rzadko ustaje samoistnie, gdyż panujące w tętnicach ciśnienie i szybki prąd krwi nie pozwalają na tworzenie się skrzepów zamykających światło naczynia. Również włókna sprężyste znajdujące się w ścianach naczyń tętniczych uniemożliwiają samoistne zamknięcie się światła naczynia i z tego względu uszkodzenie małej tętnicy może być groźne dla życia.

      Tamowanie krwotoków tętniczych (duże krwawienia) polega na zatrzymaniu krwotoku poprzez ucisk palcem lub dłonią na miejsce krwawienia (pożądane jest założenie na uciskającą rękę rękawiczki lub foliowego worka). Ucisk ten można zastąpić założeniem opatrunku uciskowego na miej­sce krwawienia. Opatrunek uciskowy można założyć bezpośrednio na miejsce zranienia przez ułożenie na gazie przykrywającej ranę kilku warstw waty, ligniny lub gazy oraz mocniejsze przybandażowanie go.

       Przy dużym krwotoku, którego nie daje się opanować w opisany wyżej sposób, można zastosować sposoby poniższe. Te jednak, powodując niedokrwienie kończyny, mogą spowodować jej mar­twicę:      

-  ucisk na tętnicę między raną a sercem,     

-  opaskę uciskową,

-  wałek z bandażu przyciskający tętnicę do kości. Stosuje się to w przypadku: uszkodzenia tętnic na

   kończynie górnej, szczególnie tętnicy ramiennej; wkładamy wtedy wa­łek z bandaża do środkowej

   części dołu pachowego i mocno przybandażowujemy kończynę do klatki piersiowej,

-  krwotoku z tętnic na podudziu czy stopie; wałek z mocnego zwiniętego bandaża wkładamy do dołu

-  podkolanowego, maksymalnie zginając kończynę w stawie kolanowym, przyciągamy pod­udzie do uda i ustalamy tę pozycję za pomocą chusty trójkątnej bądź bandaża,

-  groźnego dla życia krwotoku z uszkodzonej tętnicy udowej; wkładamy wtedy wałek z bandaża do

   środkowej części pachwiny, następnie - zginając mocno kończynę w stawie biodrowym - przyciągamy udo do brzucha i ustalamy ją w tej pozycji za pomocą chusty trójkątnej lub bandaża.

       Raz założonej opaski uciskowej nie poluźnia się i nie zdejmuje.      

      Krwotok żylny charakteryzuje się równomiernym wydobywaniem krwi z rany. Ma ona zabarwie­nie ciemnoczerwone. Tamowanie krwawień żylnych w ramach pierwszej pomocy jest proste. Naczy­nia żylne mają ściany wiotkie, ciśnienie panujące w żyłach jest nieznaczne, a wolny prąd krwi sprzy­ja powstawaniu skrzepów. Toteż wystarczy nałożenie grubszego opatrunku i nieco mocniejsze przybandażowanie go.

      Krwotok miąższowy charakteryzuje się pojawieniem bezpośrednio po zranieniu punkcikowatych kropli krwi, która następnie spływa wolno z całej uszkodzonej powierzchni. Powstaje on wsku­tek przerwania większej liczby naczyń włosowatych w uszkodzonych mięśniach lub narządach miąższowych.

      Tamowanie krwawień miąższowych polega na nałożeniu zwykłego opatrunku jałowego.

      Krwotoki można również podzielić na zewnętrzne, gdy krew z naczyń wylewa się bezpośrednio na zewnątrz (np. przy zranieniach) oraz wewnętrzne, w których krew z uszkodzonych naczyń gro­madzi się w jamach ciała lub narządach (np. w jamie otrzewnej, krwotok płucny). Krwotoki we­wnętrzne są trudne do rozpoznania i dlatego bardzo istotne w ich ustaleniu są warunki powstania urazu oraz objawy ogólne występujące po urazie.

 

       Krwotok z nosa. W razie krwotoku z nosa należy pochylić głowę do przodu (chory powinien przy tym siedzieć), ścisnąć skrzydełka nosa, kierując ucisk do środka nosa i ku górze w kierunku przegrody nosowej. Jednocześnie stosuje się zimne okłady na nasadę nosa i okolicę karku.

RANY

      Raną nazywamy urazowe uszkodzenie tkanek organizmu połączone z przerwaniem skóry lub błony śluzowej. W zależności od tego jakim narzędziem została zadana rana lub w jaki sposób powstała rozróżniamy rany: cięte, kłute, szarpane, tłuczone, kąsane i postrzałowe.

     Pierwsza pomoc polega na nałożeniu opatrunku (kilka warstw gazy jałowej, na to warstwę waty lub ligniny i wszystko to okręcamy opaską gazową tub chustą trójkątną). Przed nałożeniem opatrun­ku należy odsłonić ranę (usunąć odzież) i oczyścić jej okolice z widocznych zanieczyszczeń za pomocą kawałka gazy.           

ZŁAMANIA KOŚCI KOŃCZYN, ZWICHNIĘCIA I SKRĘCENIA STAWÓW

     Obrażeniom kości w postaci złamań oraz zwichnięciom i skręceniem stawów towarzyszą takie objawy jak: zniekształcenie, obrzęk, bolesność miejscowa, czynność danej części ciała jest czę­ściowa lub całko-wicie zniesiona, nieprawidłowa ruchomość kości, krwawy wylew. Przy złamaniach otwartych następuje przebicie skóry od wewnątrz, kość wystaje na zewnątrz.

     Pierwsza pomoc polega na unieruchomieniu kości i stawów w celu uniemożliwienia ruchów w uszkodzonych stawach lub miejscach złamań, ograniczenia ruchów mięśni. Wykonując unierucho­mienie koń-czyny z powodu złamania kości, należy unieruchomić dwa stawy sąsiadujące ze złama­niem (powyżej i poniżej miejsca złamania). W przypadku zwichnięcia lub skręcenia stawów wystar­czy unieruchomienie uszkodzonego stawu. Do unieruchomienia używa się szyny Kramera, deski, laski, kije itp" które powinny być owinięte miękkim materiałem. W przypadku braku środków unieruchamiających można uzyskać częściowe unieruchomienie przymocowując:

-  uszkodzoną kończynę dolną do zdrowej (pomiędzy udami, kolanami i kostkami stosując mięk­ką przekładkę)

-  uszkodzone ramię do tułowia.

OPARZENIA

      Pierwsza pomoc (pomoc doraźna) w rozległych oparzeniach termicznych

      Przed przystąpieniem do udzielenia pomocy należy:

-  odsłonić miejsca oparzone zdejmując delikatnie lub rozcinając odzież, przylepionej odzieży nie wolno odrywać od skóry, a okroić wokół oparzenia,

-  zdjąć z miejsc oparzonych obrączki, pierścionki, bransoletki, naszyjniki itp.
      Natychmiast rozpocząć chłodzenie oparzonych miejsc chłodnym płynem (zimną wodą) i kontynuować to co najmniej 10 minut. Nie można dopuścić jednak do wychłodzenia ratowanego - przy dużej powierzchni oparzonej chłodzenie przerwać wcześniej. Miejsce poparzone chronić przed kontaktem z ziemią. Oparzone miejsce osłonić jałowym opatrunkiem (oparzenia twarzy nie muszą być osłaniane). W razie braku jałowego opatrunku użyć świeżo wypranego (najlepiej wyprasowanego) prześcieradła lub czystej folii z rolki {na dłoń lub stopę czystą torebkę foliową). Zapewnić szybką pomoc medyczną i transport.

Poszkodowanego z rozległymi zaczerwienieniami (oparzeniowymi) skóry oraz z innymi poważ­niejszymi oparzeniami należy kierować do lekarza.    

Nie wolno zalewać miejsc oparzonych spirytusem, oliwą, smarować maściami, tłusz­czami itp., przecinać pęcherze ani też na miejsca oparzone nakładać watę.

      Pierwsza pomoc w oparzeniach chemicznych

      Oparzenia kwasami i zasadami - zmywać parzący związek strumieniem wody (dłużej niż przy oparzeniach termicznych - ponad 10 minut). Na oparzone miejsca należy nałożyć jałowy opatrunek i zapewnić szybki transport do lekarza.

ODMROŻENIA

       Działanie niskiej temperatury na organizm powoduje obumieranie tkanek. Pierwsza pomoc po­lega na tym, aby odmrożone części ciała ogrzać w miarę możliwości jak najszybciej. Należy przygo­tować kąpiel o temp. wody 20oC i stopniowo podgrzewać dolewając ciepłej wody aż do osiągnięcia 37o. Po przywróceniu krążenia krwi (odczuwania tętnienia i bólu. zaczerwienia skóry i powrotu cie­płoty ciała), należy kąpiel przerwać, ciało delikatnie osuszyć nadal utrzymując w cieple. W warun­kach, w których nie ma możliwości ogrzania ciała w sposób wyżej podany, odmrożoną część ciała ogrzewać należy w swoich dłoniach, na łonie lub pod pachą. Niezależnie od wymienionych czynno­ści należy podawać gorące płyny (kawa, herbata). W odmrożeniach nigdy nie należy podawać więk­szych ilości alkoholu ani stosować energicznego rozcierania ciała, zwłaszcza śniegiem.

WYCHŁODZENIE (CAŁEGO ORGANIZMU)

      Ratowanego umieścić w ciepłym pomieszczeniu. Jeżeli to nie jest możliwe, ułożyć go na suchym, izolującym podłożu i okryć dodatkowym ubraniem, kocem, folią z apteczki samochodowej, gazetami. W pomieszczeniu: usunąć mokre ubranie i okryć ratowanego lub położyć do łóżka i do­brze przykryć; założyć mu ciepłe nakrycie głowy. Jeżeli jest przytomny-podać mu do picia gorące płyny. Nie ogrzewać termoforem lub butelką z wodą. Należy być przygotowanym do reanimacji.

CIAŁA OBCE W OKU, UCHU I NOSIE

      Ciała obce w oku - pyłki, owady, okruchy znajdujące się pod górną lub dolną powieką usuwa się brzegiem czystej chustki lub zwilżonym wacikiem. Cząsteczki wapna usuwa się przez polanie oka silnym strumieniem wody, nakłada opatrunek na oboje oczu i odsyła chorego do okulisty. Gdy ciało obce tkwi w gałce ocznej na oboje oczu nałożyć opatrunek i przewieźć poszkodowanego do okulisty. Ciało obce w uchu i w nosie - skierować poszkodowanego do laryngologa.

ZATRUCIE POKARMOWE

      Ogólnymi objawami zatrucia pokarmowego są: osłabienie, ból głowy, wymioty, biegunka, bóle brzucha, zawroty głowy, dreszcze, skłonności do omdleń po 4 - 12 godzinach po spożyciu szkodliwego pokarmu. Pomoc polega na podaniu niesłodzonej ciepłej herbaty lub kawy. Chorego należy skierować do szpitala zabierając ze sobą resztę spożytego przez chorego pokarmu lub leku.

ZACZADZENIE

      W przypadku wystąpienia zaczadzenia należy wynieść zatrutego z pomieszczenia, w którym doszło do zatrucia, zapewnić mu dopływ świeżego powietrza, rozluźnić odzież, w razie potrzeby zastosować sztuczne oddychanie i pośredni zewnętrzny masaż serca. Po odzyskaniu przytomno­ści przewieźć zatrutego do szpitala.

PORAŻENIE BOJOWYMI ŚRODKAMI TRUJĄCYMI

      W przypadku porażenia bojowymi środkami trującymi pierwsza pomoc polega na:

-  założeniu porażonemu maski przeciwgazowej w rejonie porażenia,

-  rozluźnienie ubrania, kołnierza itp.,

-  wyniesieniu porażonego ze strefy skażonej,

-  zdjęciu maski przeciwgazowej i - jeżeli porażony nie oddycha - zastosowaniu sztucznego
-  oddychania (nie wolno stosować metody "usta-usta"),

-  podaniu do wdychania rozgniecionej fiolki z indywidualnego pakietu przeciwchemicznego, w przypadku zaburzeń w oddychaniu. Porażonego należy dostarczyć do punktu pomocy lekarskiej.          

OMDLENIA

     Omdlenie jest to nagła utrata przytomności spowodowana niedotlenieniem mózgu, objawia się nagłym zblednięciem, zimnym potem, mroczkami w oczach, szumem w uszach i utratą przytomności.

      Pierwsza pomoc polega na ułożeniu chorego na wznak, w miarę możliwości z głową położoną niżej niż reszta ciała, uniesieniu nóg powyżej tułowia, rozpięciu krępującej odzieży, zapewnieniu dopływu świeżego powietrza. W razie słabego oddechu należy zastosować sztuczne oddychanie. Po odzyskaniu przytomności przez chorego podać do picia kawę lub mocną herbatę. Nie wolno wiewać żadnych płynów do ust nie przytomnego.

PORAŻENIE PRĄDEM ELEKTRYCZNYM

       Jeżeli doszło do porażenia prądem o wysokim napięciu nie wolno zbliżać się do porażonego ani ja-kimkolwiek przedmiotem (także złym przewodnikiem prądu) go dotykać przed wyłączeniem tego prądu.

       Przy ratowaniu rażonego prądem o napięciu sieciowym należy przede wszystkim przerwać dal­szy dopływ prądu przełączając wyłącznik lub wykręcając korki, jeżeli są w pobliżu. Gdy nie jest to możliwe, rażonego trzeba wyciągnąć poza obręb krążenia prądu, używając do tego celu kija lub innego suchego złego przewodnika prądu. Ratujący powinien stać na suchej desce, oponie, wycie­raczce, złożonym kocu. Decydując się na rozpoczęcie zabiegów reanimacyjnych {sztucznego oddy­chania, masażu serca) należy skutecznie wezwać pomoc. Aby reanimacja mogła być skuteczna musi być najczęściej uzupełniona zabiegami wykonywanymi przez fachowy personel medyczny. Brak oddychania wymaga wykonywania sztucznego oddychania. Brak oddychania i krążenia wy­maga wykonywania sztucznego oddychania i masażu serca. Sprawdzenie obecności krążenia wy­konuje się przez ułożenie dwóch palców z boku krtani ("Jabłko Adama") w widocznej bruździe; przy lekkim ucisku należy wyczuwać tętnienie.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010