Postępowanie po ogłoszeniu sygnałów alarmowych

ostatnia zmiana: 08.02.2011
 

ALARM O KLĘSKACH ŻYWIOŁOWYCH I ZAGROŻENIU ŚRODOWISKA

Po usłyszeniu sygnału alarmu o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska należy:

-  zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia służb                                       

   porządkowych, stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach,

- nie zbliżać się do rejonu objętego klęską żywiołową i zagrożeniem środowiska.

Przebywając na terenie otwartym: opuścić zagrożony rejon stosując się do poleceń zawartych w komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające.

Przebywając w pomieszczeniach: włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń.

ALARM POWIETRZNY

Po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego należy działać szybko, ale rozważnie i bez paniki.

Osoby znajdujące się w domu powinny:

- ubrać się, zabrać dokumenty osobiste, zapas żywności, indywidualne środki ochrony przed skażeniami, - środki opatrunkowe oraz w miarę potrzeb i możliwości latarkę elektryczną, koc, odbiornik radiowy z zakresem fal UKF itp.

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne i gazowe oraz wygasić ogień w piecu, zamknąć okna i  

   zabezpieczyć mieszkanie,

- zawiadomić o alarmie sąsiadów,

- pospiesznie udać się do najbliższego schronu lub ukrycia.


Osoby znajdujące się w miejscu publicznym powinny:

- udać się do najbliższego schronu lub ukrycia,  

- pomagać słabszym, chorym i ułomnym,

- podporządkować się ściśle poleceniom organów i służb obrony cywilnej.

Prowadzący pojazdy mechaniczne po usłyszeniu sygnału alarmu powietrznego winni zatrzy­mać je. Pojazdy należy ustawić tak, aby nie blokowały ciągów komunikacyjnych i wejść do ukryć. Obsługa pojazdów i pasażerowie udają się do najbliższego ukrycia. Osoby, które z jakichkol­wiek przyczyn nie zdążyły udać się do budowli ochronnych, ukrywają się w zagłębieniach terenu lub za innymi trwałymi osłonami.

ALARM O SKAŻENIACH

Po usłyszeniu sygnału alarmu o skażeniach należy:

- nie zbliżać się do rejonu awarii,

- zachowywać się spokojnie, przeciwdziałać panice i lękowi, ściśle wykonywać zarządzenia  służb  porządkowych. Stosować się do zaleceń i informacji przekazywanych w komunikatach, głównie środkami nagłaśniającymi umieszczonymi na samochodach.

Przebywając na terenie otwartym:

- zwrócić uwagę na kierunek wiatru (obserwować unoszące się dymy, pary),

- opuścić zagrożony rejon (prostopadle do kierunku wiatru) stosując się do poleceń zawartych w  komunikatach przekazywanych przez ruchome środki nagłaśniające,

- udać się do najbliższych budynków mieszkalnych lub publicznych.

Przebywające w pomieszczeniach osoby, które z jakichkolwiek przyczyn przed wystąpieniem ska­żeń nie zdążyły wyjść z rejonu zagrożenia powinny:

- włączyć odbiornik radiowy lub telewizyjny na jedno z pasm lokalnych, zastosować się do przekazywanych komunikatów i poleceń,

- pozostać w pomieszczeniach, zamknąć i uszczelnić mokrym papierem lub szmatami drzwi, okna i

  otwory wentylacyjne, przebywać w miarę możliwości w pomieszczeniach środkowych,

- osoby wyposażone w maski przeciwgazowe zakładają je,

- do chwili odwołania alarmu lub zarządzenia ewakuacji nie opuszczać uszczelnionych pomiesz­czeń, nie przebywać w pobliżu okien i innych otworów wentylacyjnych,

- powstrzymać się od spożywania posiłków, palenia tytoniu oraz prac wymagających wysiłku, a więc

  dużego zapotrzebowania na tlen,

- wyłączyć wszystkie urządzenia elektryczne (oprócz radia i telewizora), wygasić wszystkie pło­mienie,

  do ochrony dróg oddechowych stosować zwilżoną w wodzie lub w wodnym roztworze sody oczyszczonej chusteczkę, tampon z gazy, ręcznik itp.

Przebywając w obiektach użyteczności publicznej stosować się do poleceń kierownictwa.

UPRZEDZENIE O ZAGROŻENIU SKAŻENIAMI I  ZAKAŻENIAMI

Po usłyszeniu uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami lub zakażeniami należy:

- sprawdzić posiadane indywidualne środki ochrony,

- sprawdzić zabezpieczenie posiadanych zapasów żywności, wody, paszy,

- sprawdzić szczelność przygotowanych pomieszczeń dla ludzi i zwierząt,         

- jeśli nie ma innych zaleceń, udać się do pomieszczeń ochronnych (ukryć),

- przestrzegać ogłaszanych zarządzeń oraz wykonywać polecenia organów i służb OC.

ODWOŁANIE ALARMU

Po usłyszeniu sygnału odwołania alarmu należy:                            

- opuścić schron (ukrycie),

- w przypadku wystąpienia skażeń poddać się zabiegom sanitarnym,     

- przeprowadzić dezaktywację (w przypadku skażeń promieniotwórczych) lub odkażanie (w przy­padku skażeń chemicznych) żywności, sprzętu, zwierząt gospodarskich, paszy oraz pozosta­łego mienia,

- przewietrzyć dokładnie wszystkie pomieszczenia,

- przeprowadzić dezaktywację lub odkażanie odzieży, w której wykonywano wymienione uprzednio  zabiegi, poddać się ponownie zabiegom sanitarnym,  

- stosować się ściśle do poleceń organów obrony cywilnej,

- w przypadku zakażenia biologicznego stosować się ściśle do zasad profilaktyki przeciwepidemicznej,  

  ustalonych przez jednostki służby zdrowia.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010