Przygotowanie lokali, budynków mieszkalnych, gospodarczych, żywności, płodów rolnych i pasz do ochrony

ostatnia zmiana: 08.02.2011
 

PRZYGOTOWANIE MIESZKANIA (POKOJU, PIWNICY)

DO OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

           Na wypadek alarmu o skażeniach lub uprzedzenia o zagrożeniu skażeniami i zakażeniami każda rodzina powinna mieć tak przygotowaną piwnicę, pokój lub mieszkanie, aby stanowić one mogły ochronę przed oddziaływaniem na organizm ludzki opadu substancji promieniotwórczych, środków trujących i niebezpiecznych dla zdrowia środków biologicznych.

            Przystosowując na takie ukrycie mieszkanie (piwnicę, pokój) należy mieć na uwadze to, że jego podstawową cechą powinna być hermetyczność (szczelność) i możliwość zapewnienia w miarę potrzeby najprostszej wentylacji.

     W razie potrzeby należy wykonać następujące prace:

- uszczelnić okna odpowiednią taśmą lub watą a nawet okleić paskiem papieru (taśmą samoprzylepną);

- uszczelnić wszystkie drzwi i futryny. Drzwi zewnętrzne obić kocem i w odległości1-1,5 m zawiesić zasłonę z koca (kołdry), aby stworzyć "śluzę",

- uszczelnić dokładnie wszystkie szpary, szczeliny, otwory kominowe, miejsca w których prze­chodzą  przewody wodociągowe, centralnego ogrzewania, kanalizacji itp.,

- zakleić szczelnie papierem kratki wentylacyjne - ale tak, by w razie potrzeby zapewnić wenty­lację  pomieszczenia. Samoczynną dobrą wentylację mogą zapewnić otwory: nawiewny i wy­wiewny. Otwór  wywiewny powinien być usytuowany 1,5 - 2 m nad otworem nawiewnym. W przewodzie nawiewnym  można umieścić prosty filtr przeciwpyłowy - ramkę z rozpiętą wie­lowarstwową gazą, a poniżej specjalną kieszeń na zbieranie cząstek pyłu opadającego z filtra(gazy),

- podwyższać walory ochronne ukrycia, jeżeli jest ono na parterze lub w piwnicy. Można wtedy wykonać obsypkę ziemią wokół zewnętrznych ścian budynku oraz zabudować lub osłonić workami z piaskiem otwory okienne, nie używane otwory drzwiowe itp.

W mieszkaniu przygotowanym na ukrycie powinny także być:

- odpowiedni zapas wody pitnej, żywności, przedmioty pierwszej potrzeby, worki plastykowe na  odpadki,

- lekarstwa dla chorych, apteczka domowa, środki dezynfekcyjne, zapasowe oświetlenie, bateryjny odbiornik radiowy itp.,

- sprzęt gaśniczy (np. gaśnica, koc, wiadro, piasek, łopata itp.),

- niezbędne przedmioty osobistego użytku.

       Pamiętać należy o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. Zalecane jest oświetlenie elektryczne (bateryjne, akumulatorowe). Lampy naftowe i świece, paląc się, zużywają dużo tlenu oraz zanieczyszczają powietrze dwutlenkiem węgla, dlatego ich używanie jest niewskazane.

      Również nie wszystkie rodzaje gaśnic nadają się do użycia w ukryciach. Np. gaśnica halonowa wprowadza do atmosfery halon, który przy wdychaniu wykazuje szkodliwe działanie dla zdrowia, gaśnica śniegowa natomiast wprowadza do atmosfery bardzo dużo dwutlenku węgla. Z tego wzglę­du do gaszenia należy używać wody, koców gaśniczych, piasku, a jeżeli gaśnic - to pianowych lub wodnych.PRZYGOTOWANIE BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH

DO OCHRONY PRZED SKAŻENIAMI I ZAKAŻENIAMI

       Przedsięwzięcie to polega na zwiększeniu walorów wytrzymałościowych oraz właściwości ochron­nych stodół, spichlerzy, komórek itp. zawierających plony, obór i chlewni z bydłem i trzodą, przede wszystkim przez ich uszczelnienie i uniemożliwienie przedostawania się środków skażenia i zaka­żenia do wnętrza.

      W okresie zagrożenia - na wezwanie obrony cywilnej - w budynkach gospodarczych, w miarę potrzeb, należy:

-  uszczelnić sufit warstwą z gliny, cementu lub wapna (2 wiadra wapna gaszonego, wiadro wody, 2 kg  soli  kuchennej) oraz zasypać piaskiem lub żwirem,

- część okien zamurować cegłami lub obić deskami z obu stron i wypełnić ziemią (torfem, troci­nami), a pozostałe zaopatrzyć w izolacyjne okiennice lub zasłonić mocnym przezroczystym plastykiem, pozatykać gliną, pakułami szpary w konstrukcjach drewnianych,

-  uszczelnić futryny i drzwi, od strony wewnętrznej zawiesić zasłonę z materiału, aby szczelnie przylegała do ram drzwi,

-  zasłonić przewody (otwory) wentylacyjne workami z trocinami, sianem itp.,

-  obsypać z zewnątrz ziemią ściany drewniane do wysokości okien albo w odległości 50 - 60 cm od  ściany postawić ściankę z desek lub plecionkę z wikliny i przestrzeń między nimi zasypać ziemią.

       Nawet w pomieszczeniach nie hermetycznych można zapewnić kilkugodzinną ochronę przed przenikaniem do wnętrza niektórych środków trujących, jeżeli zamknięte okna i drzwi zasłonimy od wewnątrz brezentem, tkaniną workową lub inną tkaniną zamoczoną w wodnym roztworze sody.

     Aby zapewnić zwierzętom bezpieczeństwo, należy także:

-  przygotować wystarczający na 14 dni zapas wody i paszy zabezpieczonej przed skażeniem,

-  wietrzyć uszczelnione obory (chlewnie): w lecie przy temperaturze do 20 oC nie później niż po 34 godz. w zimie przy temperaturze -20 oC do -25 oC po 34 do 90 godzin (dokładne informa­cje poda służba weterynaryjna).

-  zapewnić budynkom gospodarczym ochronę przed pożarem (pas przeciwpożarowy, sprzęt ppoż. itp.).


SPOSOBY ZABEZPIECZENIA ŻYWNOŚCI

Gwarancją izolacji żywności od środowiska zewnętrznego jest zastosowanie właściwych opa­kowań. Opakowania ochronne mogą być następujące:

-  pyłoszczelne   z   materiałów   twardych. Mogą to być puszki metalowe hermetyczne, które można  dokładnie i szybko zmyć lub odkazić. Opakowania szklane - słoje i butelki nie prze­ puszczające pary  wodnej i gazu, umożliwiające przeprowadzenie ich sterylizacji. Opakowania drewniane {sklejka, płyta pilśniowa) - skrzynki wyłożone pergaminem lub kilkoma warstwami papieru pakowego, a także beczki drewniane, hermetyczne beczki metalowe i z tworzyw sztucz­nych, zabezpieczające w należyty sposób żywność przed działaniem środków promieniotwór­czych, chemicznych i biologicznych, pyłoszczelne z tworzyw miękkich - hermetyczne opakowania (worki, woreczki, torby itp.) z folii powlekanych, metalowych, tworzyw plastycznych i innych,

-  pyłoszczelne papierowe, wielowarstwowe z wkładką parafinową lub z tworzyw sztucznych.
Jeśli są umieszczone w pojemnikach zbiorczych, to w zasadzie spełniają swoje zadanie.

        W warunkach domowych bardzo dobrym opakowaniem zbiorczym jest lodówka. Hermetycz­ność lodówki można zwiększyć za pomocą dodatkowych zasłon z folii lub ceraty na każdej półce. Można też do tego celu przystosować szafkę, kredens itp. lub szczelną piwnicę.

       Wyjątkowo trwałego i hermetycznego opakowania wymagają takie produkty, jak: sól, cukier, kasza, mąka, przetwory owocowe i wszystkie produkty płynne, miękkie itp., gdyż w razie skażenia nie ma możliwości ich odkażenia.      


SPOSOBY ZABEZPIECZENIA WODY

        Sieć wodociągową zabezpieczać się będzie przez odcięcie poboru wody na okres niebezpiecznego skażenia w miejscu jej czerpania. Ponowny jej pobór nastąpi po ustąpieniu niebezpiecznego skażenia. W związku z powyższym należy:

-  przygotować indywidualne zapasy wody nie skażonej,

-  zabezpieczyć indywidualne studnie kopane (szybowe) ora2 ujęcia domowych studni wierco­nych (głębinowych, artezyjskich).

       Wodę do celów konsumpcyjnych należy przechowywać w szczelnie zamkniętych szklanych, metalowych lub plastykowych pojemnikach np. w butelkach, słojach, bańkach itp.


ZABEZPIECZENIE STUDNI

       Studnie kopane (z kołowrotem) zabezpiecza się przez:

-  wykonanie obudowy w postaci budki obitej papą lub blachą

-  uszczelnienie wierzchniej części cembrowiny,

-  wykonanie w promieniu 1,5 - 2 m wokół studni utwardzonej powierzchni z cegieł, cementu lub asfaltu z niewielkim spadkiem na zewnątrz. Zamiast cementu można ułożyć 50 cm warstwę gliny, a na niej 10 - 15 cm warstwę żwiru i piasku.

       W studni kopanej (z ręczną pompą) należy dodatkowo uszczelnić właz i przejście rury przez pokrywę studni sznurem smołowanym lub lepikiem, a pompę osłonić kapturem z materiału izolującego. Najprostszym sposobem zabezpieczenia studni abisynki jest okrycie całej pompy workiem uszytym z materiału wodoszczelnego {ceraty, brezentu, plastyku).

       Kilkumetrowa warstwa ziemi ochroni płytkie wody podziemne przed skażeniami.


SPOSOBY ZABEZPIECZENIA PŁODÓW ROLNYCH I PASZ

Uprawy polowe w zasadzie będą pozostawione samoczynnemu odkażaniu. Skutki skażeń łagodzone będą odpowiednimi przedsięwzięciami agrotechnicznymi. W uprawach warzywnych należy wykorzystać do ochrony roślin tunele i przykrycia foliowe. Główny wysiłek należy skierować na ochronę przed skażeniami płodów rolnych i pasz już zebranych.

Ziarno i pasze treściwe należy z zasady przechowywać w zamkniętych i uszczelnionych po­mieszczeniach. Na okres opadania pyłu promieniotwórczego zamyka się także wentylację.

Zboża i siano w stogach i stertach powinny być przykryte np. słomą nie przeznaczoną na paszę, wikliną, brezentem, folią. Wokół stogów wykopuje się rowki odpływowe.

Rośliny okopowe oraz niektóre warzywa przechowuje się w kopcach przykrytych warstwą słomy i suchej ziemi (podobnie jak na okres zimowy). Najlepiej jednak przechowywać je w piwnicach. Kiszonka znajdująca się w silosach zamkniętych nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia. Silosy odkryte należy uszczelnić. Dobrze także chronią doły wyłożone folią i szczelnie przykryte.

 
 

Szybki kontakt

  • Al. Wojska Polskiego 21
  • 05-084 Leszno
  • tel. 22 725 80 05
  • fax. 22 725 85 52
  • email: urzad@gminaleszno.pl
  • rachunek: Bank Spółdzielczy w Sochaczewie
  • nr: 89 9283 0006 0025 8629 2000 0010